முதுமொழிக் காஞ்சி

முதுமொழிக் காஞ்சி அறிமுகம்:-

இந்நூல் மதுரைக் கூடலூர் கிழார் என்பவரால் பாடப்பெற்றது. ஓர் அதிகாரத்திற்குப் பத்துப் பாடல் வீதம் 10 அதிகாரங்களில் 100 பாடல்களைப் பெற்றுள்ளது. பத்து அதிகாரங்களாவன: சிறந்த பத்து, அறிவுப் பத்து, பழியாப்பத்து, துவ்வாப்பத்து, அல்லபத்து, இல்லை பத்து, பொய்ப்பத்து, எளியபத்து, நல்கூர்ந்தபத்து, தண்டாப்பத்து.

ஒவ்வொரு பத்தும் ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கெல்லாம் எனத் தொடங்கிப் பத்து அடிகளில் பத்து முதுமொழிகளைத் தரும். குறட்டாழிசை யாப்பினால் ஆனது. சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைக்கும் தன்மையைக் கொண்டது இந்நூல்.

முதுமொழிக் காஞ்சி தொடர்பான நூல்கள்

வ.எண் நூல் விவரங்கள் ஆண்டு நூற்பிரிவு பதிவிறக்க
1 முதுமொழிக் காஞ்சி மூலமும் கா. இராமசாமிநாயுடு விருத்தியுரையும் (வெளியீடு: மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை) 1910 உரை
2 முதுமொழிக்காஞ்சி - வை.மு. சடகோபராமாநுஜாசாரியாரும் சே. கிருஷ்ணமாசாரியாரும் இயற்றிய உரையுடன் (வெளியீடு: கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை) 1911 (விரோதிகிருது) உரை
3 முதுமொழிக்காஞ்சி (பதிப்பாசிரியர்: தி. செல்வக்கேசவராய முதலியார்; வெளியீடு: எஸ்.பி.சி.கே. பிரஸ், மெட்ராஸ்) 1919 உரை