காணொளித் தொகுப்பு

காணொளித் தொகுப்பு

1. செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள் (09-10-2013).


2. செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள் (12-05-2015).


3. செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள் (09-05-2017)


4. மாண்புமிகு இந்தியத் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் வருகை (19-01-2020)