பருவ இதழ்கள்

பாவேந்தர் நூலகத்தில் பல்வேறு இலக்கிய இதழ்கள் தொகுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு:-

acc_no call_no Journal Details Subject
CTJ001 E 954.004 948 05 TAM v.1.1 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 1. No. 1 ; March 1983- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Thiru S. Chellappan.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1983--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ002 E 954.004 948 05 TAM v.1.2 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 1. No. 2 ; June 1983- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Thiru S. Chellappan.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1983--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ003 E 954.004 948 05 TAM v.1.3 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 1. No. 3 ; September 1983- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1983--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ004 E 954.004 948 05 TAM v.1.4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 1. No. 4 ; December 1983- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1983--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ005 E 954.004 948 05 TAM v.2.1 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 2. No. 1 ; March 1984- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1984--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ006 E 954.004 948 05 TAM v.2.2 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 2. No. 2 ; June 1984- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1984--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ007 E 954.004 948 05 TAM v.2.3 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 2. No. 3 ; September 1984- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1984--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ008 E 954.004 948 05 TAM v.2.4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 2. No. 4 ; December 1984- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1984--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ009 E 954.004 948 05 TAM v.3.1 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 3. No. 1 ; March 1985- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1985. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0010 E 954.004 948 05 TAM v.3.2-3 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 3. No. 2 & 3 ; June & September 1985- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1985. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0011 E 954.004 948 05 TAM v.3.4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 3. No. 4 ; December 1985- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1985. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0012 E 954.004 948 05 TAM v.4.1-2 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 4. No. 1 & 2 ; March- June 1986- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1986. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0013 E 954.004 948 05 TAM v.4.3-4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 4. No. 3 & 4 ; September- December 1986- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1986. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0014 E 954.004 948 05 TAM v.5.1-2 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 5. No. 1 & 2 ; March, June 1987- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1987--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0015 E 954.004 948 05 TAM v.5.3 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 5. No. 3 ; September 1987- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1987--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0017 E 954.004 948 05 TAM v.6.1-2 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 6. No. 1 & 2 ; March, June 1988- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1988--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0018 E 954.004 948 05 TAM v.6.3-4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 6. No. 3 & 4 ; March, June 1988- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1988--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0019 E 954.004 948 05 TAM v.7.1 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 7. No. 1 ; March 1989- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1989--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0020 E 954.004 948 05 TAM v.7.2-4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 7. No. 2-4 ; June, Sep, Dec., 1989- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1989--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0021 E 954.004 948 05 TAM v.8.1-4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 8. No. 1-4 ; Jan, Dec., 1990- /Board of Editors : Dr. M. S. Andronov [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1990--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0022 E 954.004 948 05 TAM v.9-10.1-4 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 9, 10. No. 1-4 ; March 1991 - Dec 1992 ; Special Issue on Rural Industrialisation- /Board of Editors : Dr. G. Victor Rajamanickam [et.al] ; Executive Editor : Director of Publications, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1992--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0023 E 954.004 948 05 TAM v.11-13 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 11-13 ; March 1993 - Dec 1995 ; Special Issue on Sculpture /Board of Editors : Dr. G. Victor Rajamanickam [et.al] ; Publisher : Director I/c, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 1995--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0024 E 954.004 948 05 TAM v.14-18 Tamil civilization : quarterly research journal of the Tamil University : Vol. 14-18 ; March 1996 - Dec 2000 /Board of Editors : Dr. G. Victor Rajamanickam [et.al] ; Publisher : Director I/c, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 2000--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0026 T 954.004 948 05 TAM v.1.2 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 1 ; கலை.2 ; 1983- / ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; பதிப்பாசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1983. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0027 T 954.004 948 05 TAM v.1.3 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 1 ; கலை.3 ; செப்டம்பர் 1983- / ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; பதிப்பாசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1983. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0028 T 954.004 948 05 TAM v.1.4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 1 ; கலை.4 ; திசம்பர் 1983- / ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; பதிப்பாசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1983. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0029 T 954.004 948 05 TAM v.2.1 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 2 ; கலை. 1 ; மார்ச்சு 1984- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி ; ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1984. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0030 T 954.004 948 05 TAM v.2.2-3 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 2 ; கலை. 2, 3 ; 1984- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி ; ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1984. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0031 T 954.004 948 05 TAM v.2.4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 2 ; கலை. 4 ; 1984- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி ; ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1984. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0032 T 954.004 948 05 TAM v.3.1-2 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 3 ; கலை.1,2 ; மார்ச்சு -சூன் 1985- / ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1985. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0033 T 954.004 948 05 TAM v.3.3-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 3 ; கலை.3 & 4 ; செப்தம்பர் -திசம்பர் 1985- / ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் : திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1985. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0034 T 954.004 948 05 TAM v.4.1-2 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 4 ; கலை. 1, 2 ; 1986- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. கா. மீனாட்சிசுந்தரம் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1986 -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0035 T 954.004 948 05 TAM v.4.3-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 4 ; கலை. 3,4 ; செப்தம்பர்-திசம்பர் 1986- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. கா. மீனாட்சிசுந்தரம் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1986 -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0036 T 954.004 948 05 TAM v.5.3-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 5 ; கலை. 3,4 ; செப்டம்பர்-திசம்பர் s.d- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. கா. மீனாட்சிசுந்தரம் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், s.d -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0037 T 954.004 948 05 TAM v.6.1-2 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 6 ; கலை. 1, 2 ; மார்ச்சு-ஜூன் 1988- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. கா. மீனாட்சிசுந்தரம் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1988. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0038 T 954.004 948 05 TAM v.6.3-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 6 ; கலை. 3,4 ; செப்டம்பர்-திசம்பர் 1988- / சிறப்பாசிரியர் குழு : திரு. கா. மீனாட்சிசுந்தரம் [et.al] ; ஆசிரியர் குழு : து. சீனிச்சாமி [et.al] ; செயற்படுத்து ஆசிரியர் : இயக்குநர், பதிப்புத்துறை. -- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1988. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0039 T 954.004 948 05 TAM v.7.1-2 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 7 ; கலை.1-2 ; செப்டம்பர்-திசம்பர் 1989- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் சோ. ந. கந்தசாமி [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1989. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0040 T 954.004 948 05 TAM v.7.3-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 7 ; கலை.3-4 ; செப்டம்பர்-திசம்பர் 1989- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் சோ. ந. கந்தசாமி [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1989. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0041 T 954.004 948 05 TAM v.8.1-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 8 ; கலை.1-4 ; மார்ச்சு-திசம்பர் 1990- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் சோ. ந. கந்தசாமி [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1990. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0042 T 954.004 948 05 TAM v.9.1-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 9 ; கலை.1-4 ; மார்ச்சு-திசம்பர் 1991- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் சோ. ந. கந்தசாமி [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1991. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0043 T 954.004 948 05 TAM v.10.1-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 10 ; கலை.1-4 ; மார்ச்சு-திசம்பர் 1992- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் சோ. ந. கந்தசாமி [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1992. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0044 T 954.004 948 05 TAM v.11.1-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 11 ; கலை.1-4 ; மார்ச்சு-திசம்பர் 1993- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் சோ. ந. கந்தசாமி [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1993. -- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0045 T 954.004 948 05 TAM v.12.1-4 தமிழ்க்கலை : தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதழ் : தமிழ். 12 ; கலை.1-4 ; மார்ச்சு-திசம்பர் 1994- / ஆசிரியர் குழு : முனைவர் இராம. சுந்தரம் [et.al].-- தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 1994.-- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ0049 E 491.105 IND v.31.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 31 Number 4 October-December 1970 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1970 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0050 E 491.105 IND v.32.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 2 April-June 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0051 E 491.105 IND v.32.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 3 July-September 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0052 E 491.105 IND v.32.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 4 October-December 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0053 E 491.105 IND v.33.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 33 Number 1 January-March 1972 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1972 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0054 E 491.105 IND v.34.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 1 March 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0055 E 491.105 IND v.34.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 2 June 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0056 E 491.105 IND v.34.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 3 September 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0057 E 491.105 IND v.35.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 1 March 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0058 E 491.105 IND v.35.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 2 June 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune July 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0059 E 491.105 IND v.35.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 3 September 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0060 E 491.105 IND v.35.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 4 December 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0061 E 491.105 IND v.36.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 1 March 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0062 E 491.105 IND v.36.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 1 March 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0063 E 491.105 IND v.36.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 1 March 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0064 E 491.105 IND v.36.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 2 June 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0065 E 491.105 IND v.36.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 4 December 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0066 E 491.105 IND v.37.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 37 Number 1 March 1976 / Editors : D. M. Joshi [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1976 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0067 E 491.105 IND v.37.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 37 Number 2 June 1976 / Editors : D. M. Joshi [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1976 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0068 E 491.105 IND v.37.3-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 37 Number 3 September 1976 and Volume 37 Number 4 December 1976 / Editors : D. M. Joshi [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0069 E 491.105 IND v.38.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 38 Number 1 March 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0070 E 491.105 IND v.38.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 38 Number 2 June 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0072 E 491.105 IND v.38.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : In Memory of Professor S. K. Chatterji ; Volume 38 Number 3 September 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0073 E 491.105 IND v.39.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : In Memory of Professor P. B. Pandit ; Volume 39 Numbers 1-4 1978 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1978 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0074 E 491.105 IND v.40.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 40 Number 1 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune April 1979 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0075 E 491.105 IND v.40.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 40 Number 3 September 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune April 1980 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0076 E 491.105 IND v.40.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 40 Number 4 December 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1980 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0077 E 491.105 IND v.44.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 44 Numbers 1-4 March; December 1983 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1984. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0078 E 491.105 IND v.45.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 45 Numbers 1-4 March; December 1983 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1984. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0079 E 491.105 IND v.46.1-2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 46 Numbers 1-2 March; June 1985 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 1985. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0080 E 491.105 IND v.46.3-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 46 Numbers 3-4 September; December 1985 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune April 1986. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ0081 E 491.105 IND v.47.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 47 Numbers 1-4 January; December 1986 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune July 1987. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00129 E 418.020 5 TRA v.3.1-2 Translation today / Vol. 3 Number 1 & 2 , 2006 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00130 E 418.020 5 TRA v.2.1 Translation today / Vol. 2 Number 1 , 2005 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00131 E 418.020 5 TRA v.1.1 Translation today / Vol. 1 Number 1 , 2004 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00132 E 418.020 5 TRA v.5.1-2 Translation today / Vol. 5 Numbers 1& 2 , 2008 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00133 E 418.020 5 TRA v.4.1-2 Translation today / Vol. 4 Numbers 1& 2 , 2007 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00134 E 418.020 5 TRA v.2.2 Translation today / Vol. 2 Number 2 , 2005 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00135 E 418.020 5 TRA v.7.1-2 Translation today / Vol. 7 Numbers 1 & 2, 2010 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00136 E 418.020 5 TRA v.6.1-2 Translation today / Vol. 6 Numbers 1 & 2, 2009 Indic literature -- Translations -- Periodicals.
India -- Languages -- History -- Periodicals.
CTJ00137 E 491.105 IND v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Reprint Edition of Volumes 1-15 ; Volume I; Comprising Volumes1-4 (1931-1934) /Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1966 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00138 E 491.105 IND v.5-8 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Reprint Edition of Volumes 1-15 ; Volume II; Comprising Volumes 5-8(1935-1944) /Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1965 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00139 E 491.105 IND v.9-15 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Reprint Edition of Volumes 1-15 ; Volume III; Comprising Volumes 9-15 (1944-1956) /Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1965 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00143 E 491.105 IND v.16 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India incorporating the Indian Philological Association : Chatterji Jubilee Volume ; Volume 16 November 1955 /Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1957 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00144 E 491.105 IND v.17 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India incorporating the Indian Philological Association :Taraporewala Memorial Volume 17 (1955-56) June 1957 / Edited by Sukumar Sen --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1957 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00145 E 491.105 IND v.18 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India incorporating the Indian Philological Association :Bagchi Memorial Volume 18 (1956-57) 1957 / Edited by Sukumar Sen --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1957 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00146 E 491.105 IND v.19 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Turner Jubilee Volume I 1958 / Edited by Sukumar Sen --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1958 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00147 E 491.105 IND v.20. Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Turner Jubilee Volume II 1959 / Edited by Sukumar Sen --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : by Members of the Faculty of the Schools of Linguistics, Deccan College, Poona Jointly with Linguistic Society of India, 1959 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00148 E 491.105 IND v.21 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Incorporating the Indian Philological Association Volume 21 1960/ Edited by Sukumar Sen [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1960 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00149 E 491.105 IND v.22 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Incorporating the Indian Philological Association Volume 22 1961/ Edited by Sukumar Sen [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1961 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00150 E 491.105 IND v.23 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Incorporating the Indian Philological Association Volume 23 1962/ Edited by Sukumar Sen [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note :Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1962 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00151 E 491.105 IND v.24 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Incorporating the Indian Philological Association Volume 24 1963/ Edited by Sukumar Sen [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1963 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00152 E 491.105 IND v.25 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India :Baburam Saksena Felicitation Volume, Volume 25 1964 / Edited by Sukumar Sen [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1964 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00153 E 491.105 IND v.26 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Sukumar Sen Felicitation Volume, Volume 26 1965 / Edited by A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1965 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00154 E 491.105 IND v.27 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Meenakshisundaran Felicitation Volume; Part I, Volume 27 1966 / Edited by A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1966 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00156 E 491.105 IND v.28 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Meenakshisundaran Felicitation Volume; Part II, Volume 28 1967 / Edited by A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1967 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00157 E 491.105 IND v.29 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Katre Felicitation Volume; Part I, Volume 29 1968 / Edited by A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1968 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00158 E 491.105 IND v.30 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Katre Felicitation Volume; Part II, Volume 30 1969 / Edited by A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, 1968 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00159 E 491.105 IND v.31.1-2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 31 Numbers 1-2 January-June 1970 / Edited by A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Pune : Linguistic Society of India, Deccan College, June 1970 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00160 E 491.105 IND v.31.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 31 Number 3 July-September 1970 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1970 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00161 E 491.105 IND v.31.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 31 Number 4 October-December 1970 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1970 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00162 E 491.105 IND v.32.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 1 January-March 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00163 E 491.105 IND v.32.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 2 April-June 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00164 E 491.105 IND v.32.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 3 July-September 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00165 E 491.105 IND v.32.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 32 Number 4 October-December 1971 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1971 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00166 E 491.105 IND v.33.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 33 Number 1 January-March 1972 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1972 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00167 E 491.105 IND v.33.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 33 Number 2 April-June 1972 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune July 1972 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00168 E 491.105 IND v.33.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 33 Number 3 July-Sept 1972 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune Sept. 1972 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00169 E 491.105 IND v.33.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 33 Number 4 October-December 1972 / Editors : A. M. Ghatage [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune January 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00170 E 491.105 IND v.34.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 1 March 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00171 E 491.105 IND v.34.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 2 June 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00172 E 491.105 IND v.34.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 3 September 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1973 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00173 E 491.105 IND v.34.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 34 Number 4 December 1973 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune January 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00174 E 491.105 IND v.35.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 1 March 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00175 E 491.105 IND v.35.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 2 June 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune July 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00176 E 491.105 IND v.35.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 3 September 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00177 E 491.105 IND v.35.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 35 Number 4 December 1974 / Editors : Ashok R. Kelhar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1974 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00178 E 491.105 IND v.36.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 1 March 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00179 E 491.105 IND v.36.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 2 June 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00180 E 491.105 IND v.36.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 3 September 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00181 E 491.105 IND v.36.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 36 Number 4 December 1975 / Editors : Ashok R. Kelkar [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1975 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00182 E 491.105 IND v.37.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 37 Number 1 March 1976 / Editors : D. M. Joshi [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1976 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00183 E 491.105 IND v.37.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 37 Number 2 June 1976 / Editors : D. M. Joshi [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1976 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00184 E 491.105 IND v.37.3-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 37 Number 3 September 1976 and Volume 37 Number 4 December 1976 / Editors : D. M. Joshi [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00185 E 491.105 IND v.38.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 38 Number 1 March 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00186 E 491.105 IND v.38.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 38 Number 2 June 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00187 E 491.105 IND v.38.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : In Memory of Professor S. K. Chatterji ; Volume 38 Number 3 September 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1977 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00188 E 491.105 IND v.38.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 38 Number 4 December 1977 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune January 1978 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00189 E 491.105 IND v.39.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : In Memory of Professor P. B. Pandit ; Volume 39 Numbers 1-4 1978 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune September 1978 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00190 E 491.105 IND v.40.1 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 40 Number 1 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune April 1979 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00191 E 491.105 IND v.40.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 40 Number 2 June 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1979 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00192 E 491.105 IND v.40.3 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 40 Number 3 September 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune April 1980 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00193 E 491.105 IND v.40.4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 40 Number 4 December 1979 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1980 India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00194 E 491.105 IND v.41.2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 41 Number 2 June 1980 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1981. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00195 E 491.105 IND v.41.3-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 41 Numbers 3-4 September; December 1980 / Editors : Peri Bhaskararao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1981. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00196 E 491.105 IND v.42.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 42 Numbers 1-4 March; December 1981 / Editors : P. Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1982. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00197 E 491.105 IND v.43.1-2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 43 Number 1-2 ; March-June 1982 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1983. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00198 E 491.105 IND v.43.3-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 43 Number 3-4 March; September-December 1982 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1984. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00199 E 491.105 IND v.44.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 44 Numbers 1-4 March; December 1983 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1984. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00200 E 491.105 IND v.45.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 45 Numbers 1-4 March; December 1983 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 1984. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00201 E 491.105 IND v.46.1-2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 46 Numbers 1-2 March; June 1985 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 1985. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00202 E 491.105 IND v.46.3-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 46 Numbers 3-4 September; December 1985 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune April 1986. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00203 E 491.105 IND v.47.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 47 Numbers 1-4 January; December 1986 / Editors : Probal Dasgupta [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune July 1987. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00204 E 491.105 IND v.48 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 48 March; December 1987 / Editor of Publications : Udaya Narayana Singh ; Committee on Publications : E. Annamalai [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 1989. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00205 E 491.105 IND v.49 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 49 March; December 1988 / Editor of Publications : Udaya Narayana Singh ; Committee on Publications : E. Annamalai [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune March 1990. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00206 E 491.105 IND v.50 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : S. K. Chatterji Centenary Volume ; Volume 50 March; December 1989 / Editor of Publications : Udaya Narayana Singh ; Committee on Publications : E. Annamalai [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune November 1991. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00207 E 491.105 IND v.51 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Index Volume ; Volume 51 Numbers 1-4; 1990 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. V. Subbarao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 1993. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00208 E 491.105 IND v.52 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Sukumar Sen Memorial Volume ; Volume 52 Numbers 1-4; 1991 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. V. Subbarao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune June 1993. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00209 E 491.105 IND v.53 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Ravindra Nath Srivastava Memorial Volume ; Volume 53 Numbers 1-4; 1992 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. V. Subbarao [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 1994. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00210 E 491.105 IND v.54 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 54 Numbers 1-4 1993 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. K. Goswami [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 1994. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00211 E 491.105 IND v.55 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 55 Numbers 1-4 1994 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. K. Goswami [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1995. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00212 E 491.105 IND v.56 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 56 Numbers 1-4 1995 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. K. Goswami [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1995. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00213 E 491.105 IND v.57 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : H. S. Biligiri Memorial Volume ; Volume 57 Numbers 1-4 1996 / Editor of Publications : Suresh Kumar ; Committee on Publications : K. K. Goswami [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1996. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00214 E 491.105 IND v.58 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 58 Numbers 1-4 1997 / Editor of Publications : P. Mohanty ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1998. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00215 E 491.105 IND v.59 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 59 Numbers 1-4 1998 / Editor of Publications : Panchanan Mohanty ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 1999. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00216 E 491.105 IND v.60 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 60 Numbers 1-4 1999 / Editor of Publications : Panchanan Mohanty ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 2000. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00217 E 491.105 IND v.61 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 61 Numbers 1-4 2000 / Editor of Publications : Panchanan Mohanty ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 2000. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00218 E 491.105 IND v.62 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 62 Numbers 1-4 2001 / Editor of Publications : Panchanan Mohanty ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 2001. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00219 E 491.105 IND v.63 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 63 Numbers 1-4 2002 / Editor of Publications : Panchanan Mohanty ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune May 2002. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00220 E 491.105 IND v.64 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 64 Numbers 1-4 2003 / Editor of Publications : Ramesh C. Sharma ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 2003. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00221 E 491.105 IND v.65 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Jag Deva Singh Felicitation Volume; Volume 65 Numbers 1-4 2004 / Editor of Publications : Ramesh C. Sharma ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 2005. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00222 E 491.105 IND v.66 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 66 Numbers 1-4 2005 / Editor of Publications :Ramesh C. Sharma ; Committee on Publications : K. S. Nagaraja [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 2006. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00223 E 491.105 IND v.67 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Dr. Debi Prasanna Pattanayak Felicitation Volume ; Volume 67 Numbers 1-4 2006 / Editor of Publications : Hukam Chand Patyal ; Committee on Publications : Suhnu Ram Sharma [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Joint Publication of Linguistic Society of India & Central Institute of Indian Languages, Mysore.-- Note : Issued at Deccan College, Pune October 2006. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00224 E 491.105 IND v.68 v.1-2 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 67 Numbers 1-2 (Jan-June) 2007 / Editor of Publications : Hukam Chand Patyal ; Committee on Publications : Suhnu Ram Sharma [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune August 2007. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00225 E 491.105 IND v.69 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India : Professor Vadasery Iyemperumal Subramoniam Feliciation Volume ; Volume 69 Numbers 1-4 2008 / Editor of Publications : Hukam Chand Patyal ; Committee on Publications : Suhnu Ram Sharma [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune November 2008. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00226 E 491.105 IND v.70 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 70 Numbers 1-4 2009 / Editor of Publications : Hukam Chand Patyal ; Committee on Publications : S. Rajendran [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 2009. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00227 E 491.105 IND v.71 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 71 Numbers 1-4 2010 / Editor of Publications : Hukam Chand Patyal ; Committee on Publications : S. Rajendran [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 2010. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00228 E 491.105 IND v.72 v.1-4 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India ; Volume 72 Numbers 1-4 2011 / Editor of Publications : Hukam Chand Patyal ; Committee on Publications : S. Rajendran [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune December 2011. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00229 E 820.995 405 DIA v 8.2 Dialogue : A Journal Devoted to Literary Appreciation : Spceial Issue on African Literature ; Vol. VIII No. II Dec 2012 / Editors : Sudheer C. Hajela, Rajesh B. Sharma.-- Lucknow : Dialogue, 2012. -- Bi Annual : Journal Indian literature (English) \v Collected works -- Periodicals.
CTJ00230 T 494.811 05 JOU v.82 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 82 ; December 2012; திருவள்ளுவராண்டு 2043; கார்த்திகை-மார்கழி. / Editor: Dr. F. Gros ; Editor- in-Chief : Dr. G. Vijayaraghavan ; Associate Ed. : Dr. P. Selvakumar.-- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2012.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00231 T 894.811 05 KAA v.7.2.3 2013 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 7 ஆடி ஜூலை-செப்டம்பர் 2013, மலர் : 2; இதழ். 3/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00232 E 891.205 IND v.273. LVII.1 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 273 ; Jan-Feb 2013 ; Vol. LVII No. 1 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00233 E 891.205 IND v.274. LVII.2 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 274 ; March-April 2013 ; Vol. LVII No. 2 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00234 T 894.811 05 NEW v.5.4 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 4 ஜூலை 2013 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2013.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00235 T 954.82 05 KAL v.25.7.163 2013 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 25, Issue. 7, இதழ். 163, ஜூலை 2013 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2013 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00236 T 894.811 05 UYI v. 7. 2 2013 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 2, ஆகஸ்ட் 2013 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2013.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00237 T 954.82 05 KAL v.25.8.164 2013 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 25, Issue. 8, இதழ். 164, ஆகஸ்ட் 2013 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2013 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00238 T 338.476 550 095 4 PUT v. 11. 6 2013 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 11; இதழ். 6; ஆகஸ்ட் 2013 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2013.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00240 T 894.811 05 TAM v.88.7 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 7 திருவள்ளுவராண்டு 2044 ஜூலை ஆடி 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00243 T 894.811 05 TAM v.88.6 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 6 திருவள்ளுவராண்டு 2044 ஜூன் ஆனி 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00244 T 894.811 05 NEW v.5.5 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 5 ஆகஸ்ட் 2013 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2013.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00245 T 954.792 05 TAM v. 6. 5 2013 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஆவணி 2044, மழை. 6 துளி. ஐந்து August 15, 2013 Vol. 6 ; Issue. 5 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2013.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00246 T 301.548 205 CAM v.9.36 2012 சமூக விஞ்ஞானம் : காலாண்டு ஆய்விதழ்; சூலை-ஆக-செப் 2012, மலர் : 9; இதழ். 36 / ஆசிரியர் : முனைவர் மே. து. ராசுகுமார், வெளியிடுபவர் : ஆர். நல்லகண்ணு, தென்னக ஆய்வு மைய நிறுவனர் : சி. எஸ். சுப்பிரமணியம்.-- சென்னை : சமூக விஞ்ஞானம், 2012 Sociology -- India -- Periodicals.
CTJ00247 T 934.05 KAL v.17. 12 2013 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 17; சிலை. 12 ஆகஸ்ட் 2013; தி. பி. 2044. ஆவணி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2013.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00248 T 894.811 05 TAM v.22.5 2013 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 22; ஏடு. 5; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, ஆவணி ஆகச்டு 2013 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2013.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : முனைவர் இராதா. தியாகராசன். Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00249 T 894.811 05 TAM v.88.8 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 8 திருவள்ளுவராண்டு 2044 ஆகஸ்ட் ஆவணி 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00250 T 338.476 550 095 4 PUT v. 11. 7 2013 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 11; இதழ். 7; செப்டம்பர் 2013 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2013.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00251 T 954.82 05 KAL v.25.9.165 2013 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 25, Issue. 9, இதழ். 165, செப்டம்பர் 2013 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2013 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00252 T 894.811 05 UYI v. 7. 3 2013 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 3, செப்டம்பர் 2013 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2013.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00254 T 894.811 05 OOT v.35.9 2013 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 35 ; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மடவை ஆவணி, ஆக்ஸ்ட் 2013, இதழ். 9.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2013 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00255 T 894.811 05 THE v.45.8 2013 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 45, ஓலை : 8, தி. பி. 2044 மடங்கல் ஆகத்து 2013 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2013.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00256 T 894.811 05 TAM v.23.4 2013 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 23; ஏடு. 4; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, ஆடி சூலை 2013 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2013.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : வ. த. சுப்பிரமணியனார். Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00257 E 027.054 05 ANN v. 60.1 Annals of Library and Information Studies : Vol. 60, No. 1 pp 01-66 (2013) / Editor : G. Mahesh.-- CSIR-National Institute of Science Communication and Information Resources.-- New Delhi : NISCAIR, 2013- ; Journal ; March 2013.-- Variant Title : Ann Lib Inf Stu March 2013 Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00258 E 027.054 05 ANN v. 60.2 Annals of Library and Information Studies : Vol. 60, No. 2 pp 67-144 (2013) / Editor : G. Mahesh.-- CSIR-National Institute of Science Communication and Information Resources.-- New Delhi : NISCAIR, 2013- ; Journal ; June 2013.-- Variant Title : Ann Lib Inf Stu June 2013 Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00260 T 894.811 05 MAN v.19 2013 மணற்கேணி : இதழ். 19, ஜூலை-ஆகஸ்ட் 2013 / ஆசிரியர் : ரவிக்குமார்.-- சென்னை : மணற்கேணி பதிப்பகம், 2013; Journal ; Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00261 T 894.811 05 TAM v.22.6 2013 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 22; ஏடு. 6; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, புரட்டாசி செப்டம்பர் 2013 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2013.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார் Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00262 T 894.811 05 TAM v.23.7 2013 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 23; ஏடு. 7; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, ஐப்பசி அக்டோபர் 2013 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2013.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : சுப. அண்ணாமலை. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00263 E 891.205 IND v.275. LVII.3 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 275 ; May-June 2013 ; Vol. LVII No. 3 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00264 T 894.811 05 NEW v.5.6 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 6 செப்டம்பர் 2013 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2013.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00265 T 894.811 05 TAM v.88.9 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 9 திருவள்ளுவராண்டு 2044 செப்டம்பர் புரட்டாசி 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00266 T 954.82 05 AAY v. 19.9 2013 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 19; முத்து. 9, செப்டம்பர் 2014,Amritavarsham 60; 60th Birthday of Matha Amirthanandemayi, Special Issue / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00267 T 954.82 05 KAL v.25.10.166 2013 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 25, Issue. 10, இதழ். 166, அக்டோபர் 2013 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2013 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00268 T 894.811 05 TEL v.20.6 2013 தெளி தமிழ் : திங்கள் இதழ், ஆண்டு 20, இதழ். 6, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, கன்னி, 1, 17/09/2013 / ஆசிரியர் : பேரா. ம இலெ. தங்கப்பா.-- புதுவை : புதுவைத் தமிழன்பர்கள் தமிழ்ப்பணி அறக்கட்டளை, 2013.-- Periodical.-- Variant Title : Teli Tamizh : Tamil Monthly.-- மை Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00269 T 894.811 05 UYI v. 7. 4 2013 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 4, அக்டோபர் 2013 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2013.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00270 T 934.05 KAL v.18. 1 2013 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 1 செப்டம்பர் 2013; தி. பி. 2044. தை / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2013.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00271 T 954.792 05 TAM v. 6. 6 2013 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு புரட்டாசி 2044, மழை. 6 துளி. ஆறு September 15, 2013 Vol. 6 ; Issue. 6 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2013.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00272 T 894.811 05 THE v.45.9-10 2013 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 45, ஓலை : 9-10, தி. பி. 2044 கன்னி-துலை செப்-அக் 2013 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2013.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00273 T 894.811 05 TAM v.88.10 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 10 திருவள்ளுவராண்டு 2044 அக்டோபர் ஐப்பசி 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00275 T 954.792 05 TAM v. 6. 7 2013 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஐப்பசி 2044, மழை. 6 துளி. ஏழு October 15, 2013 Vol. 6 ; Issue. 7 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2013.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00276 T 894.811 05 OOT v.35.10 2013 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 35 ; திருவள்ளுவராண்டு 2044, கன்னி புரட்டாசி, செப்டம்பர் 2013, இதழ். 3.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2013 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00277 T 894.811 05 MAN v.11 2012 மணற்கேணி : இதழ். 11, மார்ச்-ஏப்ரல் 2012 / ஆசிரியர் : ரவிக்குமார்.-- சென்னை : மணற்கேணி பதிப்பகம், 2012; Journal ; Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00278 T 894.811 05 UYI v. 7. 5 2013 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 5, நவம்பர் 2013 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2013.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00279 T 894.811 05 THE v.45.11 2013 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 45, ஓலை : 11, தி. பி. 2044 நறி நவம்பர் 2013 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2013.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00280 T 954.82 05 KAL v.25.11.167 2013 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 25, Issue. 11, இதழ். 169, நவம்பர் 2013 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2013 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00281 T 894.811 05 OOT v.35.3 2012 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 35 ; திருவள்ளுவராண்டு 2043, ஆடவை ஆனி, சூன் 2012, இதழ். 3.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2012 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00282 T 301.548 205 CAM v.10. 37 2012 சமூக விஞ்ஞானம் : காலாண்டு ஆய்விதழ்; அக்-நவ-திச 2012, மலர் : 10; இதழ். 37 / ஆசிரியர் : முனைவர் மே. து. ராசுகுமார், வெளியிடுபவர் : ஆர். நல்லகண்ணு, தென்னக ஆய்வு மைய நிறுவனர் : சி. எஸ். சுப்பிரமணியம்.-- சென்னை : சமூக விஞ்ஞானம், 2012 Sociology -- India -- Periodicals.
CTJ00283 T 894.811 05 NEW v.5.8 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 8 நவம்பர் 2013 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2013.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00284 T 954.82 05 AAY v. 19.11 2013 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 19; முத்து. 11, நவம்பர் 2013 / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2013.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00285 T 894.811 05 TAM v.23.8 2013 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 23; ஏடு. 8; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, கார்த்திகை, நவம்பர் 2013 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2013.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : பெ. ப. சுப்பிரமணிய முதலியார். Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00288 T 954.82 05 KAL v.25.12.168 2013 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 25, Issue. 12, இதழ். 168, டிசம்பர் 2013 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2013 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00289 T 894.811 05 TAM v.88.11 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 11 திருவள்ளுவராண்டு 2044 நவம்பர் கார்த்திகை 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00290 T 894.811 05 UYI v. 7. 6 2013 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 6, டிசம்பர் 2013 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2013.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00291 T 338.476 550 095 4 PUT v. 11. 10 2013 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 11; இதழ். 10; டிசம்பர் 2013 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2013.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00292 E 027.054 05 ANN v. 60.3 Annals of Library and Information Studies : Vol. 60, No. 3 pp 145-228 (2013) / Editor : G. Mahesh.-- CSIR-National Institute of Science Communication and Information Resources.-- New Delhi : NISCAIR, 2013- ; Journal ; September 2013.-- Variant Title : Ann Lib Inf Stu September 2013 Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00293 E 820.995 405 DIA v 9.1 Dialogue : A Journal Devoted to Literary Appreciation : Spceial Issue on Indian Short Story in English ; Vol. IX No. 1 June 2013 / Editors : Sudheer C. Hajela, Rajesh B. Sharma.-- Lucknow : Dialogue, 2013. -- Bi Annual : Journal Indian literature (English) \v Collected works -- Periodicals.
CTJ00294 T 954.82 05 AAY v. 19.12 2013 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 19; முத்து. 12, டிசம்பர் 2013, / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2013.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00295 T 894.811 05 TAM v.23.9 2013 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 23; ஏடு. 9; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, மார்கழி டிசம்பர் 2013 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2013.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : கவிஞர் கண்ணதாசன் Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00296 T 894.811 05 NEW v.5.9 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 9 டிசம்பர் 2013 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2013.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00297 T 894.811 05 THE v.45.12 2013 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 45, ஓலை : 12, தி. பி. 2044 சிலை திசம்பர் 2013 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2013.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00298 T 954.792 05 TAM v. 6. 9 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு மார்கழி 2044, மழை. 6 துளி. ஒன்பது December 15, 2014 Vol. 6 ; Issue. 9 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2013.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00301 T 894.811 05 TAM v.88.12 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 87, 88 மலர் 12 திருவள்ளுவராண்டு 2044- 2013 டிசம்பர் மார்கழி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00302 T 894.811 05 KAA v.8.2.4 2013 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 8 ஐப்பசி அக்-டிச 2013, மலர் : 2; இதழ். 4/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00303 T 934.05 KAL v.18. 2 2013 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 2 அக்டோபர் 2013; தி. பி. 2044 ஐப்பசி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2013.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00304 T 894.811 05 NEW v.5.7 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 7 அக்டோபர் 2013 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2013.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00305 E 494.230 5 MON v. 5. 1 2012 Mongolo-Tibetica Pragnesia '12 : Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture ; Volumes 5, No. 1 (2012), 5/1 / Editors-in-Chief : Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerova.-- Prague : Institute of South and Central Asia, Seminar of Mongolian Studies, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, 2012.-- Journal ; Publication Periodicity : twice a year Mongolian philology -- Periodicals. Tibetan Philology -- Periodicals.
CTJ00306 E 494.230 5 MON v. 5. 2 2012 Mongolo-Tibetica Pragnesia '12 : Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture ; Volumes 5, No. 2 (2012), 5/2 / Editors-in-Chief : Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerova.-- Prague : Institute of South and Central Asia, Seminar of Mongolian Studies, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, 2012.-- Journal ; Publication Periodicity : twice a year Mongolian philology -- Periodicals. Tibetan Philology -- Periodicals.
CTJ00307 E 494.230 5 MON v. 5. 2 2012 Mongolo-Tibetica Pragnesia '12 : Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture ; Volumes 5, No. 2 (2012), 5/2 / Editors-in-Chief : Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerova.-- Prague : Institute of South and Central Asia, Seminar of Mongolian Studies, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, 2012.-- Journal ; Publication Periodicity : twice a year Mongolian philology -- Periodicals. Tibetan Philology -- Periodicals.
CTJ00308 E 891.205 PAN v.12.6.1 Pandanus '12 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 6. No. 1 /edited by Jaroslav Vacek / / Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2012
/ Book : Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00309 E 891.205 PAN v.12.6.1 Pandanus '12/1 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 6. No. 1, to the Memory of Dušan Zbavitel ; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek / / Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2012
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00310 E 891.205 PAN v.12.6.2 Pandanus '12/2 : Special Issue : Serpents in Angkor, Apotheosis of a Decorative Motif ; Vol. 6. No. 2 / Adalbert J. Gail ; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek / / Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2012
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00311 E 891.205 PAN v.12.6.2 Pandanus '12/2 : Special Issue : Serpents in Angkor, Apotheosis of a Decorative Motif ; Vol. 6. No. 2 / Adalbert J. Gail ; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek / / Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2012
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00312 E 891.205 PAN v.13.7.1 Pandanus '13/1 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 7. No. 1; Special Issue to Commemorate the 150th Anniversary of the Birth of Moriz Winternitz, Decmber 23, 1863-January 9, 1937 / Editor-in-Chief: Jaroslav Vacek .-- Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2013
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00313 E 891.205 PAN v.13.7.1 Pandanus '13/1 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 7. No. 1; Special Issue to Commemorate the 150th Anniversary of the Birth of Moriz Winternitz, Decmber 23, 1863-January 9, 1937 / Editor-in-Chief: Jaroslav Vacek .-- Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2013
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00314 E 891.205 PAN v.13.7.2 Pandanus '13/2 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 7. No. 2; Special Issue to Commemorate the 150th Anniversary of the Birth of Moriz Winternitz, Decmber 23, 1863-January 9, 1937 / Editor-in-Chief: Jaroslav Vacek .-- Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2013
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00316 T 894.811 05 TAM v.23.10 2014 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 23; ஏடு. 10; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, தை சனவரி 2014 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2014.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : கி. வா. ஜெகநாதன். Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00317 T 894.811 05 NEW v.5.10 2013 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2044, மலர்.5 : இதழ். 10 ஜனவரி 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00318 E 891.205 IND v.277. LVII.5 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 277 ; Sep-Oct 2013 ; Vol. LVII No. 5 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00320 T 894.811 05 OOT v.37.1 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, சுறவம் தை, செப்டம்பர் 2014, இதழ். 1.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00321 T 934.05 KAL v.18. 5 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 5 ஜனவரி 2014; தி. பி. 2045. தை / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00324 T 894.811 05 THE v.46.01 2014 தூயதமிழத் திங்களிதழ் தென்மொழி : , சுவடி : 46, ஓலை : 01, தி. பி. 2045 சுறவம் சனவரி 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00325 T 338.476 550 095 4 PUT v. 11.12 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 11; இதழ். 12; பிப்ரவரி 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00326 T 894.811 05 KAA v.9.3.1 2014 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 9 தை ஜனவரி-மார்ச் 2014, மலர் : 3; இதழ். 1/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2014 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00327 T 894.811 05 NEW v.5.11 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.5 : இதழ். 11 பிப்ரவரி 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00328 T 934.05 KAL v.18. 6 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 6 பிப்ரவரி 2014; தி. பி. 2045. மாசி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00329 T 894.811 05 TAM v.89.2 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88, 89 மலர் 2 திருவள்ளுவராண்டு 2045 - 2014 பிப்ரவரி மாசி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00330 T 954.792 05 TAM v. 6. 11 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு மாசி 2045, மழை. 6 துளி. பதினொன்று February 15, 2014 Vol. 6 ; Issue. 11 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00331 T 954.82 05 AAY v. 20. 2 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 2, பெப்ரவரி 2014, மாட்சிமை தங்கிய திருவிதாங்கூர் மாமன்னர் ஸ்ரீ உத்திராடம் திருநாள் மார்த்தாண்டவர்மா, நினைவு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00332 E 027.054 05 ANN v. 60.4 Annals of Library and Information Studies : Vol. 60, No. 4 pp 229-322 (2013) / Editor : G. Mahesh.-- CSIR-National Institute of Science Communication and Information Resources.-- New Delhi : NISCAIR, 2013- ; Journal ; Dec 2013.-- Variant Title : Ann Lib Inf Stu June 2013 Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00333 T 894.811 05 THE v.46.2 2014 தூயதமிழத் திங்களிதழ் தென்மொழி : , சுவடி : 46, ஓலை : 02, தி. பி. 2045 கும்பம் பெப்ருவரி 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00336 T 894.811 05 OOT v.37.2 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, கும்பம் மாசி, பிப்ரவரி 2014, இதழ். 2.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00337 T 954.82 05 KAL v.26.3.171 2014 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 26, Issue. 3, இதழ். 171, மார்ச் 2014 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2014 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00338 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12.1 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 1; மார்ச் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00339 T 894.811 05 UYI v. 7. 9 2014 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 9, மார்ச் 2014 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2014.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00341 E 891.205 PAN v.9.3.1 Pandanus '09 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 3. No. 1/edited by Jaroslav Vacek /
/ Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2009-
/ Book : Conference publication : English : 1st ed /
Vol. 3. No. 1
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00342 E 891.205 PAN v.9.3.2 Pandanus '09 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 3. No. 2/edited by Jaroslav Vacek /
/ Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2009-
/ Book : Conference publication : English : 1st ed.-- To the Memory of Kamil V. Zvelebil
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00343 E 891.205 PAN v.10.4.1 Pandanus '10 : nature in literature, art, myth and ritual ; to the memory of Joanna Kusio ; Vol. 4. No. 1/ Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2010.-- Journal ; Conference publication : English : 1st ed Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00344 E 891.205 PAN v.10.4.2 Pandanus '10 : Sun Worship in the Civilizations of the World ; Vol. 4. No. 2 /edited by Adalbert J. Gail, Freie Universitat Berlin.; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Prague : Charles University, 2010.-- Journal : Conference publication : English : 1st ed / Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00345 E 891.205 PAN v.11.5.2 Pandanus '11 : Special Issue ; On the Origins of Kāvya : A Never Ending Story? ; Vol. 5. No. 2 / Daniela Rosella.; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Prague : Charles University, 2011.-- Journal : Conference publication : English : 1st ed / Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00346 E 891.205 PAN v.11.5.2 Pandanus '11 : Special Issue ; On the Origins of Kāvya : A Never Ending Story? ; Vol. 5. No. 2 / Daniela Rosella.; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Prague : Charles University, 2011.-- Journal : Conference publication : English : 1st ed / Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00347 E 891.205 PAN v.12.6.1 Pandanus '12/1 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 6. No. 1, to the Memory of Dušan Zbavitel ; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek / / Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2012
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00348 E 891.205 PAN v.12.6.2 Pandanus '12/2 : Special Issue : Serpents in Angkor, Apotheosis of a Decorative Motif ; Vol. 6. No. 2 / Adalbert J. Gail ; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek / / Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2012
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00349 E 891.205 PAN v.13.7.1 Pandanus '13/1 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 7. No. 1; Special Issue to Commemorate the 150th Anniversary of the Birth of Moriz Winternitz, Decmber 23, 1863-January 9, 1937 / Editor-in-Chief: Jaroslav Vacek .-- Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2013
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00350 E 891.205 PAN v.13.7.2 Pandanus '13/2 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 7. No. 2; Special Issue to Commemorate the 150th Anniversary of the Birth of Moriz Winternitz, Decmber 23, 1863-January 9, 1937 / Editor-in-Chief: Jaroslav Vacek .-- Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2013
/ Book : Journal ; Conference publication : English : 1st ed /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00351 T 894.811 05 TAM v.89.1 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88 89, மலர் 1 திருவள்ளுவராண்டு 2045 ஜனவரி தை 2014 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00352 T 894.811 05 NEW v.5.12 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.5 : இதழ். 12 மார்ச் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00353 T 954.82 05 AAY v. 20. 3 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 3, மார்ச் 2014/ ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00354 T 934.05 KAL v.18. 7 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 7 மார்ச் 2014; தி. பி. 2045. பங்குனி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00355 E 891.205 IND v.278. LVII.6 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 278 ; Nov-Dec 2013 ; Vol. LVII No. 6 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00356 T 894.811 05 TAM v.89.3 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88, 89 மலர் 3 திருவள்ளுவராண்டு 2045 - 2014 மார்ச்சு பங்குனி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00357 T 954.792 05 TAM v. 6. 12 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு பங்குனி 2045, மழை. 6 துளி. பன்னிரண்டு March 15, 2014 Vol. 6 ; Issue. 12 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00359 T 954.82 05 KAL v.26.4.172 2014 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 26, Issue. 4, இதழ். 172, ஏப்ரல் 2014 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2014 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00360 T 894.811 05 UYI v. 7. 10 2014 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 10, ஏப்ரல் 2014 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2014.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00361 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 2 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 2; ஏப்ரல் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00362 T 894.811 05 OOT v.37.3 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மீனம் பங்குனி, மார்ச்சு 2014, இதழ். 3.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00363 T 894.811 05 NEW v.6.1 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 1 ஏப்ரல் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00364 T 301.548 205 CAM v.10. 39 2013 சமூக விஞ்ஞானம் : காலாண்டு ஆய்விதழ்; ஏப்ரல்-மே-சூன் 2013, மலர் : 10; இதழ். 39 / ஆசிரியர் : முனைவர் மே. து. ராசுகுமார், வெளியிடுபவர் : ஆர். நல்லகண்ணு, தென்னக ஆய்வு மைய நிறுவனர் : சி. எஸ். சுப்பிரமணியம்.-- சென்னை : சமூக விஞ்ஞானம், 2013 Sociology -- India -- Periodicals.
CTJ00365 T 954.82 05 AAY v. 20. 4 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 4, ஏப்ரல் 2014, அருட்செல்வர் பொள்ளாச்சி மகாலிங்கனார் 92ஆவது வயது விழா, சிறப்பு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00366 T 934.05 KAL v.18. 8 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 8 ஏப்ரல் 2014; தி. பி. 2045. சித்திரை / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00367 T 894.811 05 JEE v. 1.3 2014 ஜீவா தாமரை : இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 1, இதழ். 3, ஏப்ரல் 2014 / நிறுவன ஆசிரியர் : ப. ஜீவானந்தம், ஆசிரியர் : சி. மகேந்திரன்.-- சென்னை : Thamarai Monthly, 2014.-- Journal ; Tamil. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00368 T 894.811 05 OOT v.37.4 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மேழம் சித்திரை, ஏப்ரல் 2014, இதழ். 4.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00369 T 894.811 05 KAA v.10.3.2 2014 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 10 சித்திரை ஏப்ரல்-ஜூன் 2014, மலர் : 3; இதழ். 2/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2014 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00370 T 894.811 05 TAM v.23.12 2014 தமிழ் மாருதம் : உலகளாவிய தமிழ்த் திங்கள் இதழ்; பொதி. 23; ஏடு. 12; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044, பங்குனி மார்ச்சு 2014 / சிறப்பாசிரியர் : செந்தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர் டாக்டர் ச. சாம்பசிவனார்; ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி.-- மதுரை : தமிழ் மாருதம், 2014.-- Journal ; Tamil, Monthly.--Variant titles: Title on t.p. : கவிஞர் சுரதா Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00371 T 954.792 05 TAM v. 7. 1 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு சித்திரை 2045, மழை. 7 துளி. ஒன்று April 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 1 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00373 T 894.811 05 UYI v. 7. 11 2014 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 7; இதழ். 11, மே 2014 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2014.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00374 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 3 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 3; மே 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00375 T 894.811 05 TAM v.89.4 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88, 89 மலர் 4 திருவள்ளுவராண்டு 2045 - 2014 ஏப்ரல் சித்திரை / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00377 T 954.82 05 AAY v. 20. 5 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 5, மே 2014 / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00378 T 301.548 205 CAM v.10. 40 2013 சமூக விஞ்ஞானம் : காலாண்டு ஆய்விதழ்; சூலை-ஆக-செப் 2013, மலர் : 10; இதழ். 40 / ஆசிரியர் : முனைவர் மே. து. ராசுகுமார், வெளியிடுபவர் : ஆர். நல்லகண்ணு, தென்னக ஆய்வு மைய நிறுவனர் : சி. எஸ். சுப்பிரமணியம்.-- சென்னை : சமூக விஞ்ஞானம், 2013 Sociology -- India -- Periodicals.
CTJ00379 T 894.811 05 MAN v.22 2014 மணற்கேணி : இதழ். 22, மார்ச்-ஏப்ரல் 2014 / ஆசிரியர் : ரவிக்குமார்.-- சென்னை : மணற்கேணி பதிப்பகம், 2014; Journal ; Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00380 T 894.811 05 NEW v.6.2 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 2 மே 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00381 E 027.054 05 JOU v. 49.1 Journal of Indian Library Association : A Peer-Reviewed Quarterly Journal / Chief Ed. Dr. Muttayya Koganuramath /Delhi : Indian Library Association, 2013--- Vol. XLIX, no. 1 (Jan./Mar. 2013)- Quarterly Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00382 E 027.054 05 JOU v. 49.2 Journal of Indian Library Association : A Peer-Reviewed Quarterly Journal / Chief Ed. Dr. Muttayya Koganuramath /Delhi : Indian Library Association, 2013--- Vol. XLIX, no. 2 (April/June 2013)- Quarterly Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00383 E 027.054 05 JOU v. 49.3 Journal of Indian Library Association : A Peer-Reviewed Quarterly Journal / Chief Ed. Dr. Muttayya Koganuramath /Delhi : Indian Library Association, 2013--- Vol. XLIX, no. 3 (July/Sep 2013)- Quarterly Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00384 E 027.054 05 JOU v. 49.4 Journal of Indian Library Association : A Peer-Reviewed Quarterly Journal / Chief Ed. Dr. Muttayya Koganuramath /Delhi : Indian Library Association, 2013--- Vol. XLIX, no. 4 (Oct./Dec 2013)- Quarterly Libraries \z India \v Periodicals.
CTJ00385 T 894.811 05 MAN v.17 2013 மணற்கேணி : இதழ். 17, மார்ச்-ஏப்ரல் 2013 / ஆசிரியர் : ரவிக்குமார்.-- சென்னை : மணற்கேணி பதிப்பகம், 2013; Journal ; Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00388 E 820.995 405 DIA v 9.2 Dialogue : A Journal Devoted to Literary Appreciation : Spceial Issue on Life Narratives ; Vol. IX No. 2 Dec 2012 / Editors : Sudheer C. Hajela, Rajesh B. Sharma.-- Lucknow : Dialogue, 2012. -- Bi Annual : Journal Indian literature (English) \v Collected works -- Periodicals.
CTJ00389 T 894.811 05 OOT v.37.3 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, வைகாசி விடை, மே 2014, இதழ். 3.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00392 T 954.82 05 KAL v.26.6.174 2014 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 26, Issue. 6, இதழ். 174, ஜூன் 2014 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2014 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00393 T 934.05 KAL v.18. 9 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 9 மே 2014; தி. பி. 2045. வைகாசி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00394 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 4 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 4; ஜூன் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00395 T 954.82 05 AAY v. 20. 6 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 6, ஜூன் 2014, சிறப்பு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00396 T 894.811 05 NEW v.6.3 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 3 ஜூன் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00397 T 894.811 05 JEE v. 1.4 2014 ஜீவா தாமரை : இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 1, இதழ். 4, மே 2014 / நிறுவன ஆசிரியர் : ப. ஜீவானந்தம், ஆசிரியர் : சி. மகேந்திரன்.-- சென்னை : Thamarai Monthly, 2014.-- Journal ; Tamil. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00401 E 891.205 IND v.280. LVII.2 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 280 ; Mar-April 2014 ; Vol. LVII No. 2 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2014.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00402 T 894.811 05 OOT v.37.4 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, ஆனி ஆடவை, ஜூன் 2014, இதழ். 4.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00404 | CT0021366 E 361.001 905 JOU v.24 Journal of Community Guidance of Research = JCGR = Journal of community guidance & research \f Mar. 2007-/ Madras, Tamilnadu, India : Journal of Community Guidance and Research, 2007- | Three issues a year ; Vol. 9, no. 1 (Jan. 1992)- ; Latest issue consulted: Vol. 24, no. 2 (July 2007)- Community psychology -- India -- Periodicals. Community psychology -- Periodicals. Community Mental Health Services -- Periodicals. Community Psychiatry -- Periodicals.
CTJ00405 E 891.205 IND v.279. LVIII.1 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 279 ; Jan-Feb 2014 ; Vol. LVIII No. 1 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2014.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00406 E 891.205 IND v.281. LVII.3 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 281 ; May-June 2014 ; Vol. LVII No. 3 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2014.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00407 T 894.811 05 THE v.46.3 2014 தூயதமிழத் திங்களிதழ் தென்மொழி : , சுவடி : 46, ஓலை : 03, தி. பி. 2045 மீனம் மார்ச்சு 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00408 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12.5 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 5; ஜூலை 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00409 T 954.82 05 KAL v.26.7.175 2014 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 26, Issue. 7, இதழ். 175, ஜூலை 2014 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2014 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00410 T 894.811 05 TAM v.89.6 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88, 89 மலர் 6 திருவள்ளுவராண்டு 2045 - 2014 ஜூன் ஆனி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00411 T 894.811 05 KAA v.11.3.3 2014 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 11 ஆடி ஜூலை-செப்டம்பர் 2014, மலர் : 3; இதழ். 3/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2014 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00413 T 954.82 05 AAY v. 20. 7 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 7, ஜூலை 2014, பாரதப் பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி, சிறப்பு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00414 T 894.811 05 NEW v.6.4 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.6 : இதழ். 4 ஜூலை 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00415 T 894.811 05 UYI v. 8. 2 2014 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 8; இதழ். 2, ஆகஸ்ட் 2014 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2014.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00416 | CT0024094 E 305.895 105 482 05 THA Articles : [1] Tamil Cultural Influences in South East Asia / Xavier S. Thani Nayagam [Tamil Culture ; Vol. IV, No. 3 / July 1955] | [2] Early Tamil Cultural Influences in South East Asia / S. J. Gunasegaram [Tamil Culture ; Vol. VI, No. 4 / Oct 1957 | [3] Readings in Tamil Culture : Malaya dirpa ;A Study in Early Indianization / Sir Roland Braddell [Malayan Journal of Tropical Geography ; Vol. IX, 1958] | [4] South-East Asia in Tamil Literary Works / by M. Arokiaswami [Indika Vol. I No. 2 / Sep 1964 | [5] Early Indian "Imperialism" in the Far East / K. K. Pillai [s.l. s.n. s. d.] | [6] Cultural Contacts Between Tamilnadu and South East India / N. Subrahmanian [தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 11 ; June 1977] | [7] The Forgotten Colonists of the Far-East / Raosahib Thiru K. Arunachala Gounder [புலமை vol. 22, No. 1 / June 1996] | [8] Early Trade and Contacts between South India and Southeast Asia (300 B. C.-A. D. 200) / by K. P. Rao [East and West ; Rome Vol. 51 ; No. 3-4 / Dec 2001 | [9] Tamil Culture and its Influences in South-East Asian Countries / G. Venkataraman [Dravidian Studies II; No. 2 &3 ; Dravidian University, Kuppam, Jan-June 2004 | [10] தமிழகமும் கிழக்காசிய நாடுகளும் / நடன காசிநாதன் [தொன்மைத் தமிழும் தொன்மைத் தமிழரும்,s.l. s.n. s. d. ] | [11] The Early days of Sail Navigation / K. R. A. Narasiah [Madras Musings, Nov 16-30, 2005] | [12] மலேசியத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் மலாக்காச் செட்டிகள் : ஒரு பார்வை / மு. பரமசிவம் [தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 69 ; June 2006] | [13] The Curious Case of the Malaysian Chitties / Hugh and Coleen Gantzer [The Hindu, 06.01.2003] | [14] Theevaaram Verses in Pallava-Chola-Grantha Script in Thailand / S. Singaravelu [ICM II / s.l. s.n. s. d.] | [15] Metamorphosis : The Sacred Gable in Siamese and South Indian Architecture / Michael Wright [தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 49 & 50 ; June - Dec 1996] | [16] Legend of the Stones / K. V. Krishnan [The Hindu ; Sunday July 09, 1995 | [17] The ASI Effort : The nitty-gritty of restoration / T. S. Subramanian [Frontline, July 2, 1993] | [18] To save the Angkor Wat : An Indian Role in Cambodia / C. M. Bhandari [Frontline, July 2, 1993] | [19] The Homeland of Kauṇḍinya I of Funan and Traditions About his Marriage / H. B. Sarkar [Journal of the Institute of Asian Studies; Vol. IV. No. 1 Sep 1986] | [20] Some Data on South Indian Cultural Influences in South East Asia : The history of the origin and development of the Old filipino script / V. A. Makarenko [Tamil Culture Vol. XI No. 1 Jan-March 1964] | [21] A Note on the Dravidian Origin of Tagalog Syllabary / Juan R. Francisco .-- s.l. s.n. s. d. | [22] Indian Culture and Greater India / Prabuddha Bharata [Select Papers : Cultural Heritage of India, 1937] | [23] Indian Culture in the Philippines : Views and Reviews / Juan R. Francisco [Fourth Sri Lanka Endowment Fund Lecture, University of Malaya, Oct 18, 1985] | [24] The Hindu Elements in the Sukhodaya Kingship and Administration in Thailand / Amarjiva Lochan [Journal of Institute of Asian Studies Vol. IV. No. 1 / Sep 1986] | [25] Review : Aspects of South Asian Diaspora : Oxford University Papers on India, Vol. 2 Part 2 / Edited by Seven Vertovec [The Hindu, June 23, 1992] | [26] At the Mouth of a volcano : The Philippines as the next target in the 'war against terrorism' / Aijaz Ahmad [Frontline 15/07/2002] | [27] Across Space and Time / Prema Kasturi and S. Sures [The Hindu, March 29, 2009] | 27 Artices in 1 v. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals. | Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- South East Asia. | Trade and Commerce -- South India and Southeast Asia | Navigation -- India, South -- History. | Chettiars -- Malaysia | Angkor Wat -- Restoration -- Role of ASI
CTJ00417 | CT0024095 E 016.819 481 1 BIB Articles: [1] A Bibliographical Guide to Tami Studies, Appendix I: A Bibliography of Tamil Studies, II A Note on Bibliogaphical Citation, III. Tamil Grammar and Latin [Tamil Culture, Vol. IX, No. 4, Oct-Dec 1961] | [2] Bibliographical Guide to Tami Studies [Tamil Culture, Vol. X, No. 1, Jan-March 1963] | [3] A Preliminary Report on the Survey of Progress in Tamilology / S. Singaravelu [Tamil Culture, Vol. X, No. 3, Jul-Sep 1963] | [4] Bibliography of Dissertations on Tamilology / Prepared by Dr. T. Muruganantham [Journal of Tamil Studies, vol. I No. 2, Oct 1969] | [5] Tamil Manuscripts in Europian Libraries / Xavier S. Thani Nayagam [Tamil Culture, Vol. III, Nos. 3-4, Oct, 1954 | [6] European Sources for Tamil Manuscripts / Gregory James [Journal of Tamil Studies, Vol. 18, 28, Dec 1980, 1985] | [7] Tamil Library Resources in Great Britain / Dr. Albertine Gaur [V ICS of TS, 1981] | [8] Tamil Manuscripts in Europe: A Survey / A. Dhamotharan [V ICS of TS, 1981] | [9] European Sources for Tamil Manuscripts, II / Gregory James [Journal of Tamil Studies, Vol. 28, Dec 1985] | [10] Rare Tamil Books in European Countries / Gérald Duverdier [s.l. s.n. s. d.] | [11] கல்கத்தாத் தேசிய நூல்நிலையத்தில் உள்ள தமிழச்சுவடிகள் / மு. சண்முகம் பிள்ளை [தமிழாய்வு, 9, 1978] | [12] கல்கத்தாத் தேசிய நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் / மு. சண்முகம் பிள்ளை, டாக்டர் இ. சுந்தரமூர்த்தி [தமிழாய்வு, 10, [சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1979] | [13] The Printing Press: An Agent of Strength / Katherine Smith Diehl [Journal of Tamil Studies, Vol. II No. 2, Oct 1970] | [14] The First books printed in Tamil / Xavier S. Thani Nayagam [Tamil Culture, Vol. III, No. 3, July 1958] | [15] Padre Henrique Henriques, The Father of the Tamil Press / S. Rajamanickam [ICM II, 1968] | [16] Some Unusual Characters used in Tamil Printing in Ceylon During Dutch Times / C. Balasingham [ICM II, s.d] | [17] News and Notes : An Early Tamil Printed Book in the Bombay University / B. Anderson [Tamil Culture, vol. X; No. 3 July-Sep 1963] | [18] The First Tamil Book in print / Unknown Author.-- s.l. s.n. s. d. | [19] Efficient Methods of Telegraphy, Typewriting and Teleprinting in Tamil / Gift Siromoney [Tamil Culture, vol. X; No. 4 Oct-Dec 1963] | [20] Tamilistica in the Soviet Union : Bibliography, from 1853- to 1983-84 / Vitaly P. Fournika [தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 23 ; June 1983] Tami Studies -- Bibliography. Dissertations on Tamilology -- Bibliography. Tamil Manuscripts -- European Libraries. | Libraries -- Great Britain -- Tamil Language Resources | Tamil Palmleaf Manuscripts -- National Library, Kolkata, India| Henriques, Padre Henrique, 1520-1600 -- Father of Tamil Press| Printing -- Tamil Characters -- Sri Lanka -- Dutch Times,
CTJ00419 T 894.811 05 NEW v.6.5 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 5 ஆகஸ்ட் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00420 T 934.05 KAL v.18.11 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 11 ஜூலை 2014; தி. பி. 2045. ஆடி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00421 T 934.05 KAL v.18.12 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 18; சிலை. 12 ஆகஸ்டு 2014; தி. பி. 2045. ஆனி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00422 T 954.792 05 TAM v. 7. 4 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஆடி 2045, மழை. 7 துளி. நான்கு July 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 4 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00423 T 301.548 205 CAM v.11.42 2014 சமூக விஞ்ஞானம் : காலாண்டு ஆய்விதழ்; சன-பிப்- மார்ச் 2014, மலர் : 11; இதழ். 42 / ஆசிரியர் : முனைவர் மே. து. ராசுகுமார், வெளியிடுபவர் : ஆர். நல்லகண்ணு, தென்னக ஆய்வு மைய நிறுவனர் : சி. எஸ். சுப்பிரமணியம்.-- சென்னை : சமூக விஞ்ஞானம், 2014 Sociology -- India -- Periodicals.
CTJ00424 T 954.82 05 AAY v. 20. 8 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 8, ஆகஸ்ட் 2014 / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00425 T 894.811 05 OOT v.37.8 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, ஆவணி மடங்கல், ஆகஸ்டு 2014, இதழ். 8.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00426 T 894.811 05 JEE v. 57.11 2014 ஜீவா தாமரை : இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 57, இதழ். 11, ஆகஸ்டு 2014 / நிறுவன ஆசிரியர் : ப. ஜீவானந்தம், ஆசிரியர் : சி. மகேந்திரன்.-- சென்னை : Thamarai Monthly, 2014.-- Journal ; Tamil. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00427 T 954.792 05 TAM v. 7. 5 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஆவணி 2045, மழை. 7 துளி. ஐந்து August 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 5 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00431 | CT0020823 E 494.805 PIL v.1.1 PILC journal of Dravidic studies : PJDS. / Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. /Pondicherry, India : Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, 1991- / Vol. 1:1 Bi-Annual January 1991 Dravidian languages -- Periodicals.
Dravidian philology -- Periodicals.
Dravidians -- Periodicals.
Dravidian languages.
Dravidian philology.
Dravidians.
CTJ00432 T 894.811 05 THE v.46.4 2014 தூயதமிழத் திங்களிதழ் தென்மொழி : , சுவடி : 46, ஓலை : 04, தி. பி. 2045 மேழம் ஏப்பிரல் 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00433 T 894.811 05 THE v.46.5 2014 தூயதமிழத் திங்களிதழ் தென்மொழி : , சுவடி : 46, ஓலை : 05, தி. பி. 2045 விடை மே 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00434 T 894.811 05 THE v.46.6 2014 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 46, ஓலை : 6, தி. பி. 2045 ஆடவை சூன் 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00435 T 894.811 05 THE v.46.7 2014 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 46, ஓலை : 7, தி. பி. 2045 கடகம் சூலை 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00436 T 894.811 05 THE v.46.8 2014 தென்மொழி : தூயதமிழ் இலக்கியத் திங்களிதழ், சுவடி : 46, ஓலை : 8, தி. பி. 2045 மடங்கல் ஆகத்து 2014 / ஆசிரியர் : மா. பூங்குன்றன்.-- சென்னை : தென்மொழி, 2014.-- நிறுவனர் : பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார், நிறுவனம் : 1959.-- திங்களிதழ்.-- Variant Title : Thooya Thamizh Thikalithazh Thenmozhi. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00437 T 894.811 05 UYI v. 8. 3 2014 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 8; இதழ். 3, செப்டம்பர் 2014 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2014.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00438 T 954.82 05 AAY v. 20. 9 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 9, செப்டம்பர் 2014/ ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00440 T 894.811 05 MAN v.24 2014 மணற்கேணி : இதழ். 24, ஜூலை-ஆகஸ்ட் 2014 / ஆசிரியர் : ரவிக்குமார்.-- சென்னை : மணற்கேணி பதிப்பகம், 2014; Journal ; Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00441 E 820.995 405 DIA v 10.1 Dialogue : A Journal Devoted to Literary Appreciation : Spceial Issue on SAARC Literature ; Vol. X No. 1 June 2014 / Editors : Sudheer C. Hajela, Rajesh B. Sharma.-- Lucknow : Dialogue, 2014. -- Bi Annual : Journal Indian literature (English) \v Collected works -- Periodicals.
CTJ00442 T 894.811 05 TAM v.89.9 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88, 89 மலர் 9 திருவள்ளுவராண்டு 2045 - 2014 செப்டம்பர் புரட்டாசி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00443 T 954.792 05 TAM v. 7. 6 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு புரட்டாசி 2045, மழை. 7 துளி. ஆறு September 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 6 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00444 T 894.811 05 OOT v.37.9 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, புரட்டாசி கன்னி, செப்டம்பர் 2014, இதழ். 9.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00445 T 894.811 05 TEL v.21.6 2014 தெளி தமிழ் : திங்கள் இதழ், ஆண்டு 21, இதழ். 6, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045, கன்னி, 1, 17/09/2014 / ஆசிரியர் : பேரா. ம இலெ. தங்கப்பா.-- புதுவை : புதுவைத் தமிழன்பர்கள் தமிழ்ப்பணி அறக்கட்டளை, 2014.-- Periodical.-- Variant Title : Teli Tamizh : Tamil Monthly.-- மைசூர் இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் வரும் இதழ். Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00446 T 954.82 05 KAL v.26.10.178 2014 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 26, Issue. 10, இதழ். 178, அக்டோபர் 2014 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2014 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00447 | 83449 T 494.811 05 JOU v.64 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 64 ; December 2003. / Editor: Dr. F. Gros ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy ; Associate Ed. : Dr. D. Renganathan.-- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2003.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00448 | CT0020824 T 494.811 05 JOU v.71 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 71 ; June 2007. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2007.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00451 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12.8 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 8; அக்டோபர் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00452 T 894.811 05 JEE v. 57.12 2014 ஜீவா தாமரை : இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 57, இதழ். 12, செப்டம்பர் 2014 / நிறுவன ஆசிரியர் : ப. ஜீவானந்தம், ஆசிரியர் : சி. மகேந்திரன்.-- சென்னை : Thamarai Monthly, 2014.-- Journal ; Tamil. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00453 T 494.811 05 JOU v.3 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 3 ; September 1973. / Board of Editors: M. Varadarajan, R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : K. Meenakshisundaram. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1973.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00454 T 494.811 05 JOU v.71 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 71 ; June 2007. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2007.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00455 T 494.811 05 JOU v.71 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 71 ; June 2007. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2007.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00456 T 494.811 05 JOU v.70 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 70 ; December 2006. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2006.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00457 T 494.811 05 JOU v.69 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 69 ; June 2006. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2006.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00458 T 494.811 05 JOU v.68 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 68 ; December 2005. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy ; Associate Ed. : Dr. Annie Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2005.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00459 T 494.811 05 JOU v.67 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 67 ; June 2005. / Editor: Dr. F. Gros ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy ; Associate Ed. : Dr. Annie Thomas.--Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2005.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00460 T 494.811 05 JOU v.37 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 37 ; June 1990. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Chellappan; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1990.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies.-- Notes : Published as issue no. 37 of June 1990 during November 1992. Editor : Dr. Annie Thomas, Director I/c. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00461 T 494.811 05 JOU v.38 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 38 ; December 1990. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Chellappan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1990.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies.-- Notes : Published as issue no. 38 of June 1990 during November 1992. Editor : Dr. Annie Thomas, Director I/c. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00462 T 494.811 05 JOU v.39 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 39 ; June 1991. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1990.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies.-- Notes : Published as issue no. 39 of 1991 during November 1992. Editor : Dr. Annie Thomas, Director I/c. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00463 T 494.811 05 JOU v.40 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 40 ; December 1991. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1991.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00464 T 494.811 05 JOU v.42 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 42 ; December 1992. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1992.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00465 T 494.811 05 JOU v.41 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 41 ; June 1992. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1992.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00466 T 494.811 05 JOU v.43-44 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 43 & 44 ; June & December 1993. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas ; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1993.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00467 E 491.105 IND v.48 Indian linguistics : Journal of the Linguistic Society of India.; Volume 48 March; December 1987 / Editor of Publications : Udaya Narayana Singh ; Committee on Publications : E. Annamalai [et.al] --Indian linguistics. (Linguistic Society of India) Poona, India. 1931- .-- Poona [etc.] Linguistic Society of India. ; v. 1- 1931- ; Quarterly; Also available on microfiche by IDC. ;Dec. 1975 \a Vol. 69, no. 1-4 (2008).-- Note : Issued at Deccan College, Pune February 1989. India -- Languages -- Periodicals.
CTJ00468 T 494.811 05 JOU v.46 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 46 ; December 1994. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango ; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1994.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00469 T 494.811 05 JOU v.47-48 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 47 & 48 ; June & December 1995. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1995.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00470 T 494.811 05 JOU v.62 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 62 ; December 2002 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2002.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00471 T 494.811 05 JOU v.63 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 63 ; June 2003 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2003.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00472 T 494.811 05 JOU v.64 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 64 ; December 2003 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2003.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00473 T 494.811 05 JOU v.65 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 65 ; June 2004 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2004.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00474 T 494.811 05 JOU v.66 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 66 ; December 2004 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2004.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00475 T 494.811 05 JOU v.49-50 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 49 & 50 ; June & December 1996. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1996.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00476 T 494.811 05 JOU v.51-52 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 51 & 52 ; June & December 1997. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. K. Bhagavathi. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1997.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00477 T 494.811 05 JOU v.53-54 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 53 & 54 ; June & December 1998. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. S. Sivakami. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1997.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00478 T 494.811 05 JOU v.55-56 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 55 & 56 ; June & December 1999. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. S. Sivakami. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1999.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00479 T 494.811 05 JOU v.57-58 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 57 & 58 ; June & December 2000 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2000.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00480 T 494.811 05 JOU v.59 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 59 ; June 2001 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2001.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00481 T 494.811 05 JOU v.60 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 60 ; December 2001 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2001.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies.-- Notes : Published as issue no. 60 of December 2001 during March 2002. Editor : Dr. S. Krishnamoorthy, Director. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00482 T 494.811 05 JOU v.61 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 61 ; June 2002 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2002.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00483 T 494.811 05 JOU v.8 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 8 ; December 1975. / Board of Editors: R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : S. V. Subramanian ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1975.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00484 T 494.811 05 JOU v.10 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 10 ; December 1976. / Board of Editors: R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : S. V. Subramanian ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1976.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00485 T 494.811 05 JOU v.11 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 11 ; June 1977. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1977.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00486 T 494.811 05 JOU v.12 தமிழியல் = Journal of Tamil studies : Dr. Ananda K. Coomaraswamy's Commemoration Volume, 12 ; December 1977. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1977.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00487 T 494.811 05 JOU v.13 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 13 ; June 1978. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1978.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00488 T 494.811 05 JOU v.14 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 14 ; December 1978. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1978.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00489 T 494.811 05 JOU v.15 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 15 ; June 1979. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1979.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00490 T 494.811 05 JOU v.16 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 16 ; December 1979. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1979.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00491 T 494.811 05 JOU v.17 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 17 ; June 1980. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1980.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00492 T 494.811 05 JOU v.18 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 18 ; December 1980. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1980.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00493 T 494.811 05 JOU v.19 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 19 ; June 1981. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1981.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00494 T 494.811 05 JOU v.20 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 20 ; December 1981. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1981.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00495 T 494.811 05 JOU v.22 தமிழியல் = Journal of Tamil studies : C. Subramania Bharati Centenary Commemoration Volume, 22 ; December 1982. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1982.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00496 T 494.811 05 JOU v.23 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 23 ; June 1983. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1983.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00497 T 494.811 05 JOU v.24 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 24 ; December 1983. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1983.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00498 T 494.811 05 JOU v.25 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 25 ; June 1984. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1984.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00499 T 494.811 05 JOU v.27 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 27 ; June 1985. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1985.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00500 T 494.811 05 JOU v.29 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 29 ; June 1986. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal; Associate Editor : Dr. K. Subbiah Pillai -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1986.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00501 T 494.811 05 JOU v.30 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 30 ; December 1986. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1986.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00502 T 494.811 05 JOU v.31 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 31 ; June 1987. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1987.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00503 T 494.811 05 JOU v.32 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 32 ; December 1987. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1987.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00504 T 494.811 05 JOU v.33 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 33 ; June 1988. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1988.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00505 T 494.811 05 JOU v.34 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 34 ; December 1988. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1988.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00506 T 494.811 05 JOU v.35 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 35 ; June 1989. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1989.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00507 | CT6328 E 891.205 PAN v. 7.1 Pandanus 07 : nature in literature, art, myth and ritual.

/Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2007
Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00508 E 891.205 PAN v.8.2.2 Pandanus 08 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 2. No. 2
/Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2008 /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00509 | CT6330 E 891.205 PAN v.8.2.2 Pandanus 08 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 2. No. 2
/Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2008 /
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00510 | CT0020444 E 891.205 PAN v.9.3.1 Pandanus '09 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 3. No. 1/edited by Jaroslav Vacek /
/ Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2009-
/ Book : Conference publication : English : 1st ed /
Vol. 3. No. 1
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00511 E 891.205 PAN v.9.3.2 Pandanus '09 : nature in literature, art, myth and ritual ; Vol. 3. No. 2/edited by Jaroslav Vacek /
/ Prague : Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2009-
/ Book : Conference publication : English : 1st ed.-- To the Memory of Kamil V. Zvelebil
Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00512 E 891.205 PAN v.10.4.1 Pandanus '10 : nature in literature, art, myth and ritual ; to the memory of Joanna Kusio ; Vol. 4. No. 1/ Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2010.-- Journal ; Conference publication : English : 1st ed Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00513 | CT6329 E 891.205 PAN v.10.4.1 Pandanus '10 : nature in literature, art, myth and ritual ; to the memory of Joanna Kusio ; Vol. 4. No. 1/ Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Publication of Charles University in Prague, Philosophical Faculty ; Institute of South and Central Asia, Seminar in Indian Studies., 2010.-- Journal ; Conference publication : English : 1st ed Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00514 | CT6324 E 891.205 PAN v.10.4.2 Pandanus '10 : Sun Worship in the Civilizations of the World ; Vol. 4. No. 2 /edited by Adalbert J. Gail, Freie Universitat Berlin.; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Prague : Charles University, 2010.-- Journal : Conference publication : English : 1st ed / Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00515 E 891.205 PAN v.10.4.2 Pandanus '10 : Sun Worship in the Civilizations of the World ; Vol. 4. No. 2 /edited by Adalbert J. Gail, Freie Universitat Berlin.; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Prague : Charles University, 2010.-- Journal : Conference publication : English : 1st ed / Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00516 E 891.205 PAN v.10.4.2 Pandanus '10 : Sun Worship in the Civilizations of the World ; Vol. 4. No. 2 /edited by Adalbert J. Gail, Freie Universitat Berlin.; Editor-in-Chief : Jaroslav Vacek.-- Prague : Charles University, 2010.-- Journal : Conference publication : English : 1st ed / Nature in literature -- Periodicals.
Indic literature -- Periodicals.
Nature -- Periodicals.
CTJ00517 T 894.811 05 NEW v.6.7 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 7 அக்டோபர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00518 T 494.811 05 JOU v.4 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 4 ; December 1973. / Board of Editors: M. Varadarajan, R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : K. Meenakshisundaram. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1973.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00519 T 494.811 05 JOU v.5 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 5 ; September 1974. / Board of Editors: M. Varadarajan, R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : K. Meenakshisundaram. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1974.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00520 T 494.811 05 JOU v.8 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 8 ; December 1975. / Board of Editors: R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : S. V. Subramanian ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1975.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00521 T 494.811 05 JOU v.11 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 11 ; June 1977. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1977.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00522 T 494.811 05 JOU v.12 தமிழியல் = Journal of Tamil studies : Dr. Ananda K. Coomaraswamy's Commemoration Volume, 12 ; December 1977. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1977.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00523 T 494.811 05 JOU v.13 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 13 ; June 1978. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1978.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00524 T 494.811 05 JOU v.14 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 14 ; December 1978. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1978.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00525 T 494.811 05 JOU v.15 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 15 ; June 1979. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1979.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00526 T 494.811 05 JOU v.16 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 16 ; December 1979. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1979.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00527 T 494.811 05 JOU v.17 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 17 ; June 1980. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1980.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00528 T 494.811 05 JOU v.18 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 18 ; December 1980. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1980.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00529 T 494.811 05 JOU v.19 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 19 ; June 1981. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1981.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00530 T 494.811 05 JOU v.20 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 20 ; December 1981. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Associate Ed. : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Chief Editor: Dr. S. V. Subramanian. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1981.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00531 T 494.811 05 JOU v.23 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 23 ; June 1983. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1983.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00532 T 494.811 05 JOU v.26 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 26 ; December 1984. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1984.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00533 T 494.811 05 JOU v.29 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 29 ; June 1986. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal; Associate Editor : Dr. K. Subbiah Pillai -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1986.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00534 T 494.811 05 JOU v.30 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 30 ; December 1986. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1986.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00535 T 494.811 05 JOU v.31 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 31 ; June 1987. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1987.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00536 T 494.811 05 JOU v.32 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 32 ; December 1987. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. A. N. Perumal ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1987.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00537 T 494.811 05 JOU v.33 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 33 ; June 1988. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. K. D. Thirunavukkarasu ; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1988.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00538 T 494.811 05 JOU v.40 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 40 ; December 1991. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1991.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00539 | CT0020826 T 494.811 05 JOU v.36 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 36 ; Dec 1989. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Chellappan; Associate Ed. : Dr. K. Subbiah Pillai. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1989.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies.-- Notes : Published as issue no. 37 of June 1990 during November 1992. Editor : Dr. Annie Thomas, Director I/c. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00540 T 494.811 05 JOU v.41 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 41 ; June 1992. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1992.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00541 T 494.811 05 JOU v.42 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 42 ; December 1992. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1992.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00542 T 494.811 05 JOU v.43-44 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 43 & 44 ; June & December 1993. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. Annie Mrithulakumari Thomas ; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1993.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00543 T 494.811 05 JOU v.1 Journal of Tamil studies, 1 ; September 1972. / Board of Editors: M. Varadarajan, R. E. Asher, S. Agesthialingom ; Chief Editor : K. Meenakshisundaram. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1972.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00544 T 494.811 05 JOU v.46 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 46 ; December 1994. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango ; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1994.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00545 T 494.811 05 JOU v.47-48 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 47 & 48 ; June & December 1995. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1995.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00546 T 494.811 05 JOU v.49-50 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 49 & 50 ; June & December 1996. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1996.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00547 T 494.811 05 JOU v.51-52 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 51 & 52 ; June & December 1997. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. K. Bhagavathi. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1997.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00548 T 494.811 05 JOU v.53-54 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 53 & 54 ; June & December 1998. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. S. Sivakami. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1997.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00549 T 494.811 05 JOU v.53-54 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 53 & 54 ; June & December 1998. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. S. Sivakami. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1997.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00550 T 494.811 05 JOU v.55-56 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 55 & 56 ; June & December 1999. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. S. Sivakami. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1999.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00551 T 494.811 05 JOU v.55-56 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 55 & 56 ; June & December 1999. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. S. Sivakami. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1999.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00552 T 494.811 05 JOU v.57-58 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 57 & 58 ; June & December 2000 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2000.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00553 | CT0020825 T 494.811 05 JOU v.59 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 59 ; June 2001 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2001.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00554 T 494.811 05 JOU v.60 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 60 ; December 2001 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor : Dr. S. S. Ramar Ilango; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2001.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies.-- Notes : Published as issue no. 60 of December 2001 during March 2002. Editor : Dr. S. Krishnamoorthy, Director. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00555 T 494.811 05 JOU v.61 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 61 ; June 2002 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2002.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00556 T 494.811 05 JOU v.62 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 62 ; December 2002 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2002.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00557 T 494.811 05 JOU v.63 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 63 ; June 2003 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2003.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00558 T 494.811 05 JOU v.64 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 64 ; December 2003 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. D. Renganathan. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2003.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00559 T 494.811 05 JOU v.65 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 65 ; June 2004 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2004.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00560 T 494.811 05 JOU v.65 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 65 ; June 2004 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2004.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00561 T 494.811 05 JOU v.66 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 66 ; December 2004 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2004.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00562 T 494.811 05 JOU v.66 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 66 ; December 2004 / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy; Associate Editor : Dr. Annie Thomas. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2004.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00563 T 494.811 05 JOU v.67 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 67 ; June 2005. / Editor: Dr. F. Gros ; Editor- in-Chief : Dr. S. Krishnamoorthy ; Associate Ed. : Dr. Annie Thomas.--Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2005.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00564 T 494.811 05 JOU v.70 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 70 ; December 2006. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2006.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00565 T 494.811 05 JOU v.71 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 71 ; June 2007. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2007.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00566 T 494.811 05 JOU v.72 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 72 ; December 2007. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2007.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00567 T 494.811 05 JOU v.73 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 73 ; June 2008. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. M. Rajendran; Associate Ed. : Dr. S. Jean Lawrence. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2008.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00568 T 494.811 05 JOU v.77 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 77 ; June 2010 : உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு 2010 சிறப்பு மலர் = World Classical Tamil Conference 2010 Special Issue / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. K. A. Gunasekaran; Associate Ed. : Dr. D. Renganathan -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2010.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00569 T 494.811 05 JOU v.77 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 77 ; June 2010 : உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு 2010 சிறப்பு மலர் = World Classical Tamil Conference 2010 Special Issue / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al]. ; Editor- in-Chief : Dr. K. A. Gunasekaran; Associate Ed. : Dr. D. Renganathan -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2010.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00570 T 894.811 05 SEN v.90.2 2014 செந்தமிழ்ச் செல்வி : இலக்கியத் திங்கள் இதழ், சிலம்பு. 90, பரல். 2, புரட்டாசி அக்டோபர் 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045 / ஆசிரியர் : இரா. முத்துக்குமாரசாமி, நிறுவனர் : தாமரைச் செல்வர் வ. சுப்பையா பிள்ளை, இதழாசிரியர் குழு : முனைவர் தமிழண்ணல் [et.al].-- சென்னை : தென்னிந்திய தமிழ்ச்சங்கம், 2014.-- Variant Title : Sentamil Selvi Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00571 T 894.811 05 OOT v.37.10 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, கார்த்திகை நளி, அக்டோபர் 2014, இதழ். 10.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00572 T 954.792 05 TAM v. 7. 7 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஐப்பசி 2045, மழை. ஏழு துளி. ஏழு October 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 7 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00574 T 301.548 205 CAM v.11.44 2014 சமூக விஞ்ஞானம் : காலாண்டு ஆய்விதழ்; சூலை-ஆக- செப் 2014, மலர் : 11; இதழ். 44 / ஆசிரியர் : முனைவர் மே. து. ராசுகுமார், வெளியிடுபவர் : ஆர். நல்லகண்ணு, தென்னக ஆய்வு மைய நிறுவனர் : சி. எஸ். சுப்பிரமணியம்.-- சென்னை : சமூக விஞ்ஞானம், 2014 Sociology -- India -- Periodicals.
CTJ00575 T 494.811 05 JOU v.28 தமிழியல் = Journal of Tamil studies , 28 ; December 1985. / Board of Editors: Dr. F. Gros [et.al] ; Editor- in-Chief : Dr. S. V. Subramanian; Associate Editor : Dr. R. Vijayalakshmy -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 1985.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00576 E 954.004 948 05 TAM v.20 Tamil civilization : A Quarterly Journal of News and Research : Vol. 20 ; January 2009 / Editor -in- Chief : Dr. M. Rajendran [et.al] ; Editor : Dr. Palany. Arangasamy, Tamil University.-- Thanjavur, Tamil Nadu, India : Tamil University, 2009--- Quarterly ; Journal. Tamil (Indic people) -- Periodicals. India, South -- Civilization -- Periodicals.
CTJ00577 T 494.811 05 MOZ v.1.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழக இதழ், தொகுதி 1 : 1 & 2. / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1977 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00578 T 494.811 05 MOZ v.1.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழக இதழ், தொகுதி 1 : 1 & 2. / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1977 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00579 T 494.811 05 MOZ v.1.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 1 : 3 & 4. ஜனவரி-ஜூன் 1978/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1978 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00580 T 494.811 05 MOZ v.2.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 1. ஜூன் - ஆகஸ்டு 1978/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1978 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00581 T 494.811 05 MOZ v.2.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 1. ஜூன் - ஆகஸ்டு 1978/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1978 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00582 T 494.811 05 MOZ v.2.2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 2. செப் - நவம்பர் 1978/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1978 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00583 T 494.811 05 MOZ v.2.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 4. மார்ச் - மே 1979/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00584 T 494.811 05 MOZ v.2.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 3. டிசம்பர் - பிப்ரவரி 1979/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00585 T 494.811 05 MOZ v.2.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 3. டிசம்பர் - பிப்ரவரி 1979/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00586 T 494.811 05 MOZ v.2.3, SI மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 3. டிசம்பர் - பிப்ரவரி 1979 : சிறப்பிதழ், எழுத்துச் சீர்த்திருத்த மலர்/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம், செ. வை. சண்முகம். -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00587 T 494.811 05 MOZ v.2.3, SI மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 2 : 3. டிசம்பர் - பிப்ரவரி 1979 : சிறப்பிதழ், எழுத்துச் சீர்த்திருத்த மலர்/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம், செ. வை. சண்முகம். -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00588 T 494.811 05 MOZ v.3.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : 1. ஜூன் - ஆகஸ்டு 1979/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00589 T 494.811 05 MOZ v.3.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : 1. ஜூன் - ஆகஸ்டு 1979/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00590 T 494.811 05 MOZ v.3.2.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : எண் 2, 3. செப்டம்பர் - ஜனவரி 1979-1980 ; பேராசிரியர் சண்முகம்பிள்ளை அவர்களின் மணிவிழா மலர் / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979-1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00591 T 494.811 05 MOZ v.3.2.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : எண் 2, 3. செப்டம்பர் - ஜனவரி 1979-1980 ; பேராசிரியர் சண்முகம்பிள்ளை அவர்களின் மணிவிழா மலர் / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1979-1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00592 T 494.811 05 MOZ v.3.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : 4. பிப்ரவரி - ஜூன் 1980/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00593 | CT0020802 T 494.811 05 MOZ v.3.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : 4. பிப்ரவரி - ஜூன் 1980/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00594 | CT0020799 T 494.811 05 MOZ v.3.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : 4. பிப்ரவரி - ஜூன் 1980/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00595 T 494.811 05 MOZ v.3.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 3 : 4. பிப்ரவரி - ஜூன் 1980/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00596 T 494.811 05 MOZ v.4.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 4 : எண் 4.1 & 2 ஜூலை - டிசம்பர் 1980 : பேராசிரியர் தெ. பொ. மீ. நினைவு மலர்/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00597 T 494.811 05 MOZ v.4.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 4 : எண் 4.1 & 2 ஜூலை - டிசம்பர் 1980 : பேராசிரியர் தெ. பொ. மீ. நினைவு மலர்/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1980 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00598 T 494.811 05 MOZ v.4.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 4 : எண் 3 ஜனவரி - மார்ச் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00599 T 494.811 05 MOZ v.4.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 4 : எண் 3 ஜனவரி - மார்ச் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00600 T 494.811 05 MOZ v.4.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 4 : எண் 4 ஏப்ரல் - ஜூன் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00601 T 494.811 05 MOZ v.4.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 4 : எண் 4 ஏப்ரல் - ஜூன் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00602 T 494.811 05 MOZ v.5.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 1 ஜூலை - செப்டம்பர் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00603 T 494.811 05 MOZ v.5.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 1 ஜூலை - செப்டம்பர் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00604 T 494.811 05 MOZ v.5.2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 2 அக்டோபர் - டிசம்பர் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00605 T 494.811 05 MOZ v.5.2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 2 அக்டோபர் - டிசம்பர் 1981 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1981 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00606 T 494.811 05 MOZ v.5.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 3 ஜனவரி - மார்ச் 1982 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1982 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00607 T 494.811 05 MOZ v.5.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 4 ஏப்ரல் - ஜூன் 1982 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1982 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00608 T 494.811 05 MOZ v.5.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 5 : எண் 4 ஏப்ரல் - ஜூன் 1982 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1982 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00609 T 494.811 05 MOZ v.6.1 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 6 : எண் 1 ஜூலை - செப்டம்பர் 1982 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1982 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00610 T 494.811 05 MOZ v.6.2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 6 : எண் 2 அக்டோபர் - டிசம்பர் 1982 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1982 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00611 T 494.811 05 MOZ v.6.2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 6 : எண் 2 அக்டோபர் - டிசம்பர் 1982 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1982 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00612 T 494.811 05 MOZ v.6.3 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 6 : எண் 3 ஜனவரி - மார்ச் 1983 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1983 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00613 T 494.811 05 MOZ v.6.4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 6 : எண் 4 ஏப்ரல் - ஜூன் 1983 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1983 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00614 T 494.811 05 MOZ v.7.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 7 : எண் 1 & 2 ஜூலை - டிசம்பர் 1983 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1983 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00615 T 494.811 05 MOZ v.1.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 1 : 3 & 4. ஜனவரி-ஜூன் 1978/ பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1978 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00616 T 494.811 05 MOZ v.7.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 7 : எண் 3 & 4 ஜனவரி - ஜூன் 1984 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1984 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00617 T 494.811 05 MOZ v.7.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 7 : எண் 3 & 4 ஜனவரி - ஜூன் 1984 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1984 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00618 T 494.811 05 MOZ v.8.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 8 : எண் 3 & 4 ஜனவரி - ஜூன் 1985 ; அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழக முதல் மாநாட்டுக் கருத்தரங்கு மலர் : சிறப்பிதழ் / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al].; சிறப்பு பதிப்பாசிரியர் : தா. எட்வர்ட் வில்லியம்ஸ் -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1985 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00619 T 494.811 05 MOZ v.9.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 9 : எண் 1 & 2 ஜூலை - டிசம்பர் 1985 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1985 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00620 T 494.811 05 MOZ v.9.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 9 : எண் 3 & 4 ஜனவரி-ஜூன் 1986 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]; சிறப்புப் பதிப்பாசிரியர் : க. முருகையன் -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1986 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00621 T 494.811 05 MOZ v.9.3-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 9 : எண் 3 & 4 ஜனவரி-ஜூன் 1986 / பதிப்பாசிரியர் குழு : ச. அகத்தியலிங்கம் [et.al]; சிறப்புப் பதிப்பாசிரியர் : க. முருகையன் -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1986 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00622 T 494.811 05 MOZ மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழக இரண்டாம் மாநாட்டுக் கருத்தரங்கு மலர் / பதிப்பாசிரியர்கள் : கி. கருணாகரன் [et.al].-- கோயம்புத்தூர், அண்ணாமலைநகர் : பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1987 Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00623 T 494.811 05 MOZ v.11.1-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 11 : எண் 1 & 4 ஜூலை-ஜூலை 1988 / பதிப்பாசிரியர்கள் : கி. அரங்கன் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1988 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00624 T 494.811 05 MOZ v.11.1-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 11 : எண் 1 & 4 ஜூலை-ஜூலை 1988 / பதிப்பாசிரியர்கள் : கி. அரங்கன் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1988 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00625 T 494.811 05 MOZ v.12.1-2 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 12 : எண் 1 & 2 ஜூலை-டிசம்பர் 1988 / பதிப்பாசிரியர்கள் : கி. அரங்கன் [et.al]. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1988 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00626 T 494.811 05 MOZ v.13-14.1-4 மொழியியல் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகத்தின் காலாண்டு இதழ், தொகுதி 13, 14 : எண்கள் 1 - 4 ஜூலை-ஜூன் 198--1991 : பேராசிரியர் ச. அகத்தியலிங்கனார் மணிவிழா மலர் / பதிப்பாசிரியர்கள் : கி. அரங்கன் [et.al]. சிறப்புப் பதிப்பாசிரியர் : டாக்டர் கோ. சீனிவாசவர்மா. -- அண்ணாமலைநகர் : அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழகம், 1989-1991 ; Journal : Quarterly Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00627 T 954.82 05 KAL v.26.11.179 2014 காலச்சுவடு : அரசியல் பண்பாட்டு இதழ், Vol. 26, Issue. 11, இதழ். 179, நவம்பர் 2014 / பதிப்பாளர் - ஆசிரியர்: எஸ். ஆர். சுந்தரம் ; நிறுவனர் : சுந்தர ராமசாமி, நிறுவிய ஆண்டு : 1988.-- நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், 2014 History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00628 T 894.811 05 UYI v. 8. 5 2014 உயிர் எழுத்து : படைப்பிலக்கியத்தின் குரல்; தமிழ் இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 8; இதழ். 5, நவம்பர் 2014 / ஆசிரியர் : சுதீர் செந்தில்; நிர்வாக ஆசிரியர் : ஆர். எஸ். சுதீர் மணி.-- திருச்சி : உயிர் எழுத்து, 2013.-- Journal Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00629 T 894.811 05 TAM v.88.10 2014 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 88, மலர் 10 திருவள்ளுவராண்டு 2045 - 2014 அக்டோபர். / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00630 T 934.05 KAL v.19.2 2014 கல்வெட்டு பேசுகிறது : உலகத் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள் சங்க உறுப்பிதழ்; கல். 19; சிலை. 2 அக்டோபர் 2014; தி. பி. 2045. ஐப்பசி / ஆசிரியர் : சொர்ணபாரதி.-- சென்னை : கல்வெட்டு பேசுகிறது, 2014.-- Variant Title : Kalvettu Pesugirathu.-- Monthly Inscriptions, Indic -- Periodicals. Inscriptions -- India -- Periodicals. India -- Antiquities -- Periodicals.
CTJ00631 E 494.805 INT v.25.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXV, No. 2; June 1996 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : A. P. Andrewskutty.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 1996. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00632 E 494.805 INT v.26.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXVI, No. 1; Jan 1997 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : A. P. Andrewskutty.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 1997. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00633 E 494.805 INT v.28.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXVIII, No. 1; Jan 1999 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : A. P. Andrewskutty.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 1999. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00634 E 494.805 INT v.30.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXX, No. 2; June 2001 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : A. P. Andrewskutty.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2001. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00635 E 494.805 INT v.30.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXX, No. 2; June 2001 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : A. P. Andrewskutty.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2001. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00636 E 494.805 INT v.31.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXI, No. 1; Jan 2002 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2002. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00637 E 494.805 INT v.31.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXI, No. 1; Jan 2002 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2002. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00638 E 494.805 INT v.31.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXI, No. 2; June 2002 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2002. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00639 E 494.805 INT v.31.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXI, No. 2; June 2002 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2002. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00640 E 494.805 INT v.32.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXI, No. 2; Jan 2003 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2003. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00641 E 494.805 INT v.32.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXII, No. 2; June 2003 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2003. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00642 E 494.805 INT v.33.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIII, No. 1; Jan 2004 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2004. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00643 E 494.805 INT v.33.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIII, No. 2; June 2004 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2004. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00644 E 494.805 INT v.33.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIII, No. 2; June 2004 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2004. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00645 E 494.805 INT v.34.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIV, No. 1; Jan 2005 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2005. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00646 E 494.805 INT v.34.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIV, No. 2; June 2005 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2005. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00647 E 494.805 INT v.34.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIV, No. 2; June 2005 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2005. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00648 E 494.805 INT v.35.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXV, No. 1; Jan 2006 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2006. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00649 E 494.805 INT v.35.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXV, No. 2; June 2006 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2006. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00650 E 494.805 INT v.35.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXV, No. 2; June 2006 / Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2006. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00651 E 494.805 INT v.36.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVI, No. 1;Jan 2007/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2007. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00652 E 494.805 INT v.36.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVI, No. 2; June 2007/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2007. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00653 E 494.805 INT v.36.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVI, No. 2; June 2007/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2007. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00654 E 494.805 INT v.37.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVII, No. 1; Jan 2008/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2008. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00655 E 494.805 INT v.37.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVII, No. 1; Jan 2008/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2008. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00656 E 494.805 INT v.37.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVII, No. 2; June 2008/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2008. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00657 E 494.805 INT v.38.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVIII, No. 1; Jan 2009/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2009. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00658 E 494.805 INT v.38.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXVIII, No. 2; June 2009/ Hon. Ed. V. I. Subramoniam ; Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2009. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00659 E 494.805 INT v.39.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXIX, No. 2; June 2010; Professor V. I. Subrahmoniam Memorial Volume / Chief Ed. : B. Gopinathan Nair.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2010. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00660 E 494.805 INT v.40.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXX, No. 2; June 2011 / Ed. : G. K. Panikkar.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2011. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00661 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 9 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 9; நவம்பர் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00662 T 954.82 05 AAY v. 20. 11 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 11, நவம்பர் 2014/ ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00663 E 494.805 INT v.41.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXXI, No. 1; Jan 2012 / Ed. : G. K. Panikkar.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2012. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00664 E 494.805 INT v.42.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XXXXII, No. 1; Jan 2013 / Ed. : G. K. Panikkar.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2013. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00665 E 494.805 INT v.42.2 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XLII, No. 2; June 2013 / Ed. : G. K. Panikkar.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2013. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00666 E 494.805 INT v.43.1 International journal of Dravidian linguistics : IJDL.; Vol. XLIII, No. 1; Jan 2014 / Ed. : G. K. Panikkar.-- Trivandrum, India : Dravidian Linguistic Association, 2014. --Began with: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1972). Also issued online. Dravidian languages -- Periodicals.
CTJ00669 T 894.811 05 NEW v.6.8 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 8 நவம்பர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00670 T 894.811 05 KAA v.12.3.4 2014 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 12 ஐப்பசி அக்-டிச 2014, மலர் : 3; இதழ். 4/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2014 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00671 | CT12698 T 494.811 05 CHE v.39 செந்தமிழ்ச் செல்வி : திங்கள் வெளியீடு, முப்பத்து ஒன்பதாம் சிலம்பு, திருவள்ளுவர் ஆண்டு, Vol. XXXIX, 1964-1965 / இதழாசிரிய கூட்டத்து உறுப்பினர்கள்: டாக்டர் அ. சிதம்பரநாதச் செட்டியார் [et.al].--சென்னை: தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1964-1965 Tamil philology -- Periodicals. Tamil Literature -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- Periodicals
CTJ00673 T 894.811 05 TAM v.4 1928-29 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, நான்காம் துணர், விபவ ஆண்டு - 1928-29. -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1928-29.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00674 T 894.811 05 TAM v.5 1929-30 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, ஐந்தாம் துணர், சுக்கில ஆண்டு - 1929-30. / பொழிற்றொண்டர் : திரு. L. உலகநாத பிள்ளையவர்கள், திரு. R. வேங்கடாசலம் பிள்ளையவர்கள்.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1929-30. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00675 T 894.811 05 TAM v.6 1930-31 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, ஆறாம் துணர், பிரமோதூத ஆண்டு - 1930-31. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1930-31. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00676 T 894.811 05 TAM v.8 1932-33 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, எட்டாம் துணர், ஆங்கீரச ஆண்டு - 1932-33. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1932-33. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00677 T 894.811 05 TAM v.9 1933-34 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, ஒன்பதாம் துணர், சீமுக ஆண்டு - 1933-34. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1933-34. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00678 T 894.811 05 TAM v.10 1934-35 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, பத்தாம் துணர், பவ ஆண்டு - 1934-35. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1934-35. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00679 T 894.811 05 TAM v.11 1935-36 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, பதினோராம் துணர், யுவ ஆண்டு - 1935-36. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1935-36. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00680 T 894.811 05 TAM v.12 1936-37 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, பன்னிரெண்மாந் துணர், தாது ஆண்டு - 1936-37. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1936-37. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00681 T 894.811 05 TAM v.13 1937-38 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, பதிமூன்றாம் துணர், ஈசுவர ஆண்டு - 1937-38. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1937-38. -- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00682 T 894.811 05 TAM v.14 1938-39 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, பதினான்காம் துணர், வெகுதானிய ஆண்டு - 1938-'39. -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1938-'39.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00683 T 894.811 05 TAM v.15 1939-40 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத் திங்கள் வெளியீடு, பதினைந்தாம் துணர், பிரமாதி ஆண்டு - 1939-'40. / பொழிற்றொண்டர் : செந்தமிழ்ப்புரவலர், தமிழவேள், திரு. த. வே. உமாமகேசுவரம் பிள்ளையவர்கள்.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1939-'40.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00684 T 894.811 05 TAM v.16 1940-41 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, பதினாறாம் துணர், விக்கிரம ஆண்டு - 1940-'41. / பொழிற்றொண்டர் : செந்தமிழ்ப்புரவலர், தமிழவேள், திரு. த. வே. உமாமகேசுவரம் பிள்ளையவர்கள்.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1940-'41.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00685 T 894.811 05 TAM v.17 1941-42 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, பதினேழாம் துணர், விசு ஆண்டு - 1941-'42. /பொழிற்றொண்டர் : இராவ் சாகிபு ஐ. குமாரசுவாமி பிள்ளை-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1941-'42.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00686 T 894.811 05 TAM v.18 1942-43 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, பதினெட்டாம் துணர், சித்திரபானு ஆண்டு - 1942-'43. /பொழிற்றொண்டர் : கரந்தைக் கவியரசு R. வேங்கடாசலம் பிள்ளை-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1942-'43.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00687 T 894.811 05 TAM v.19 1943-44 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, பத்தொன்பதாம் துணர், சுபானு ஆண்டு - 1943-'44. / சித்திரைத் திங்கள் முதல் கார்த்திகைத் திங்கள் முடிய பொழிற்றொண்டர் : கரந்தைக் கவியரசு R. வேங்கடாசலம் பிள்ளை அவர்கள்; மார்கழித் திங்கள் முதல் பொழிலாசிரியர் கோ. சி. பெரியசாமிப் புலவர் அவர்கள்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1943-'44.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00688 T 894.811 05 TAM v.20 1944-45 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, இருபதாம் துணர், தாரண ஆண்டு - 1944-'45. / பொழிலாசிரியர் வித்துவான் கோ. சி. பெரியசாமிப் புலவர் -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1944-45.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00689 T 894.811 05 TAM v.21 1945-46 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, இருபத்தொன்றாம் துணர், பார்த்திப ஆண்டு - 1945-'46. / பொழிலாசிரியர் வித்துவான் கோ. சி. பெரியசாமிப் புலவர் -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1945-46.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00690 T 894.811 05 TAM v.22 1946-47 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, இருபத்திரண்டாம் துணர், விய ஆண்டு - 1946-'47. / விய-கார்த்திகை முடிய பொழிலாசிரியர் : வித்துவான் கோ. சி. பெரியசாமிப் புலவர்; விய-மார்கழி முதல் பொழிற்றொண்டர் : அ. கணபதி -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1946-47.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00691 T 894.811 05 TAM v.23 1948-49 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, இருபத்துமூன்றாம் துணர், சருவசித்து ஆண்டு - 1948-49. / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1948-49.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00692 T 894.811 05 TAM v.24 1948-49 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, இருபத்து நான்காம் துணர், சருவதாரி - 1948-'49 / பொழிற்றொண்டர் : அ. கணபதி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1948-'49.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00693 T 894.811 05 TAM v.25 1949-50 தமிழ்ப் பொழில் : தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு, இருபத்து ஐந்தாம் துணர், திருவள்ளுவர் யாண்டு 1980-81 -- 1949-'50 / பொழிற்றொண்டர் : அ. கணபதி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1949-'50.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00694 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 7 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 7; செப்டம்பர் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00695 T 894.811 05 TAM v.27 1951-52 தமிழ்ப் பொழில்: தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு இருபத்தேழாம் துணர்; திருவள்ளுவர் யாண்டு 1982-83 கர- சித்திரை 1951-52 / பொழிற்றொண்டர் : அ. கணபதி-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1951-52-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00696 T 894.811 05 TAM v.28 1952-53 தமிழ்ப் பொழில்: தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு இருபத்தெட்டாம் துணர்; திருவள்ளுவர் ஆண்டு 1983-84 நந்தன- சித்திரை 1952-53 / பொழிற்றொண்டர் : அ. கணபதி-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1952-53.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00697 T 894.811 05 TAM v.29.1 1953 தமிழ்ப் பொழில்: தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு துணர்; 29; மலர் : 1 விசய- சித்திரை 1953 / பொழிற்றொண்டர் : -- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1953.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00698 T 894.811 05 TAM v.30.1 1954 தமிழ்ப் பொழில்: தஞ்சைக் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்துத் திங்கள் வெளியீடு துணர்; 30; மலர் : 1 சய- சித்திரை 1954 / பொழிற்றொண்டர் : இராவுசாகேப், S. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1954.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00699 T 894.811 05 TAM v.31.1-3 1955 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 31; மலர் : 1-3 மன்மத- சித்திரை-ஆனி 1955 / பொழிற்றொண்டர் : இராவுசாகேப், S. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1955.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00700 T 894.811 05 TAM v.32.1 1956 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 32; மலர் : 1, துன்முகி - சித்திரை 1956 / பொழிற்றொண்டர் : இராவுசாகேப், S. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1956.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00701 T 894.811 05 TAM v.33 1957-58 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 33, ஏவிளம்பி ஆண்டு 1957-58 / பொழிற்றொண்டர் : இராவுசாகேப், S. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1957-58.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00702 T 894.811 05 TAM v.34 1958-59 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 34, விளம்பி ஆண்டு 1958-59 / பொழிற்றொண்டர் : ச. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1958-59.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00703 T 894.811 05 TAM v.37. 1961-62 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 37, பிலவ 1961-62 / பொழிற்றொண்டர் : ச. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1961-62 .-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00704 T 894.811 05 TAM v.38. 1962-63 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 38, சுபகிருது 1962-63 / பொழிற்றொண்டர் : ச. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1962-63 .-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00705 T 894.811 05 TAM v.39.1-2 1963 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 39, மலர். 1, 2 சோபகிருது-சித்திரை, வைகாசி 1963 / பொழிற்றொண்டர் : ச. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1963 .-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00706 T 894.811 05 TAM v.40.1 1964 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 40, மலர். 1 குரோதி-சித்திரை 1964 / பொழிற்றொண்டர் : ச. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1964 .-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00707 T 894.811 05 TAM v.41 1965-66 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 41, விசுவாவசு 1965-66 / பொழிற்றொண்டர் : ச. சுயம்பிரகாசம்-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1965-66 .-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00708 T 894.811 05 TAM v.42 1968-69 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 42, கீலக ஆண்டு 1968-'69 / பொழிற்றொண்டர் : செ. தனக்கொடி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1968-'69.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00709 T 894.811 05 TAM v.43 1969-70 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 43, சௌமிய ஆண்டு 1969-'70 / ஆசிரியர் : செ. தனக்கொடி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1969-'70.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00710 T 894.811 05 TAM v.44 1970-71 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 44, சாதாரண ஆண்டு 1970-'71 / பொழிற்றொண்டர் : செ. தனக்கொடி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1970-'71.-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00711 T 894.811 05 TAM v.45 1971-72 தமிழ்ப் பொழில் : துணர்; 45, விரோதிகிருது - ஆண்டு 1971-'72 / ஆசிரியர் : செ. தனக்கொடி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1971-'72-- Photo copy Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00712 T 894.811 05 TAM v.84.11 2009 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 84, மலர் 11 திருவள்ளுவராண்டு 2040 - 2009 நவம்பர் கார்த்திகை / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2009. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00713 T 894.811 05 TAM v.84.12 2009 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 84, மலர் 12 திருவள்ளுவராண்டு 2040 - 2009 டிசம்பர் மார்கழி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2009. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00714 T 894.811 05 TAM v.85.3 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 3 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 மார்ச் பங்குனி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00715 T 894.811 05 TAM v.85.4 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 4 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 ஏப்ரல் சித்திரை / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00716 T 894.811 05 TAM v.85.6 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 6 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 ஜூன் ஆனி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00717 T 894.811 05 TAM v.85.7 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 7 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 ஜூலை ஆடி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00718 T 894.811 05 TAM v.85.8 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 8 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 ஆகஸ்டு ஆவணி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00719 T 894.811 05 TAM v.85.10 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 10 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 அக்டோபர் ஐப்பசி/ வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00720 T 894.811 05 TAM v.85.11 2010 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 85, மலர் 11 திருவள்ளுவராண்டு 2041- 2010 நவம்பர் கார்த்திகை/ வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00721 T 894.811 05 TAM v.86.1 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 1 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 ஜனவரி தை / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00722 T 894.811 05 TAM v.86.2 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 1 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 பிப்ரவரி மாசி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00723 T 894.811 05 TAM v.86.3 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 3 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 மார்ச் பங்குனி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00724 T 894.811 05 TAM v.86.4 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 4 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 ஏப்ரல் சித்திரை / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00725 T 894.811 05 TAM v.86.5 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 5 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 மே வைகாசி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00726 T 894.811 05 TAM v.86.6 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 6 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 ஜூன் ஆனி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00727 T 894.811 05 TAM v.86.8 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 8 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 ஆகஸ்டு ஆவணி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00728 T 894.811 05 TAM v.86.9 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 9 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 செப்டம்பர் புரட்டாசி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00729 T 894.811 05 TAM v.86.12 2011 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 86, மலர் 12 திருவள்ளுவராண்டு 2042- 2011 டிசம்பர் மார்கழி / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00730 T 894.811 05 TAM v.87.1 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 1 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011 ஜனவரி தை / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00731 T 894.811 05 TAM v.87.3 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 3 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011 மார்ச் பங்குனி 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00732 T 894.811 05 TAM v.87.4 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 4 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011 ஏப்ரல் சித்திரை 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00733 T 894.811 05 TAM v.87.5 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 5 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011 மே வைகாசி 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00734 T 894.811 05 TAM v.87.7 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 7 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011ஜூலை ஆனி 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00735 T 894.811 05 TAM v.87.9 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 9 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011செப்டம்பர் புரட்டாசி 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00736 T 894.811 05 TAM v.87.11 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 11 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011நவம்பர் கார்த்திகை 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00737 T 894.811 05 TAM v.87.12 2012 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8687, மலர் 12 திருவள்ளுவராண்டு 20422043- 2011டிசம்பர் மார்கழி 2012 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00738 T 894.811 05 TAM v.88.3 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 3 திருவள்ளுவராண்டு 2044 மார்ச் பங்குனி 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00739 T 894.811 05 TAM v.88.4 2013 தமிழ்ப் பொழில் : தமிழாராய்ச்சித் திங்களிதழ், துணர் : 8788, மலர் 4 திருவள்ளுவராண்டு 2044 ஏப்ரல் சித்திரை 2013 / வெளியிடுபவர் : திரு. நா. கலியமூர்த்தி.-- தஞ்சாவூர் : கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00740 T 494.811 05 CHE v.87.1 1993 செந்தமிழ் : தொகுதி. 87; பகுதி.1 மார்ச்சு 1993/ ஆசிரியர் : மா. தனுக்கோடிபாண்டியன்; பொறுப்பாசிரியர் : நா. பாலுச்சாமி. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1993.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00741 T 494.811 05 CHE v.87.2 1993 செந்தமிழ் : தொகுதி. 87; பகுதி.2 ஜூன் 1993/ ஆசிரியர் : மா. தனுக்கோடிபாண்டியன்; பொறுப்பாசிரியர் : நா. பாலுச்சாமி. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1993.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00742 T 494.811 05 CHE v.87.3 1993 செந்தமிழ் : தொகுதி. 87; பகுதி. 3 செப்டம்பர் 1993/ ஆசிரியர் : மா. தனுக்கோடிபாண்டியன்; பொறுப்பாசிரியர் : நா. பாலுச்சாமி. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1993.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00743 T 494.811 05 CHE v.87.4 1993 செந்தமிழ் : தொகுதி. 87; பகுதி. 4 டிசம்பர் 1993/ ஆசிரியர் : மா. தனுக்கோடிபாண்டியன்; பொறுப்பாசிரியர் : நா. பாலுச்சாமி. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1993.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00744 T 494.811 05 CHE v.88.1 1994 செந்தமிழ் : தொகுதி. 88; பகுதி. 1 மார்ச் 1994/ ஆசிரியர் : மா. தனுக்கோடி பாண்டியன்; பொறுப்பாசிரியர் : நா. பாலுச்சாமி. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1994.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00745 T 494.811 05 CHE v.88.2 1994 செந்தமிழ் : தொகுதி. 88; பகுதி. 2 ஜூன் 1994/ ஆசிரியர் : மா. தனுக்கோடி பாண்டியன்; பொறுப்பாசிரியர் : நா. பாலுச்சாமி. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 1994.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00746 T 494.811 05 CHE v.100.12 2006 செந்தமிழ் : தொகுதி. 100; பகுதி. 12 டிசம்பர் 2006, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ பதிப்பாசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2006.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00747 T 494.811 05 CHE v.101.3 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 3 மார்ச் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா. சதாசிவம் -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00748 T 494.811 05 CHE v.101.3 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 3 மார்ச் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா. சதாசிவம்-- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00749 T 494.811 05 CHE v.101.4 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 4 ஏப்ரல் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00750 T 494.811 05 CHE v.101.5 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 5 மே 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00751 T 494.811 05 CHE v.101.6 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 6 ஜூன் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00752 T 494.811 05 CHE v.101.7 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 7 ஜூலை 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00753 T 494.811 05 CHE v.101.8 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 8 ஆகஸ்டு 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00754 T 494.811 05 CHE v.101.9 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 9 செப் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00755 T 494.811 05 CHE v.101.9 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 9 செப் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00756 T 494.811 05 CHE v.101.10 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 10 அக்டோபர் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00757 T 494.811 05 CHE v.101.10 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 10 அக்டோபர் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00758 T 494.811 05 CHE v.101.10 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 10 அக்டோபர் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00759 T 494.811 05 CHE v.101.11 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 11 நவம்பர் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00760 T 494.811 05 CHE v.101.12 2007 செந்தமிழ் : தொகுதி. 101; பகுதி. 12 டிசம்பர் 2007, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2037/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2007.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00761 T 494.811 05 CHE v.102.1 2008 செந்தமிழ் : தொகுதி. 102; பகுதி. 1 சனவரி 2008, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2038/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2008.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00762 T 494.811 05 CHE v.102.2 2008 செந்தமிழ் : தொகுதி. 102; பகுதி. 2 பெப்ரவரி 2008, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2039/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2008.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00763 T 494.811 05 CHE v.102.10 2008 செந்தமிழ் : தொகுதி. 102; பகுதி. 10 அக்டோபர் 2008, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2039/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2008.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00764 T 494.811 05 CHE v.102.12 2008 செந்தமிழ் : தொகுதி. 102; பகுதி. 12 டிசம்பர் 2008, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2039/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2008.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00765 T 494.811 05 CHE v.102.12 2008 செந்தமிழ் : தொகுதி. 102; பகுதி. 12 டிசம்பர் 2008, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2039/ பதிப்பாசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2008.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00766 T 494.811 05 CHE v.103.1 2009 செந்தமிழ் : தொகுதி. 103; பகுதி. 1 டிசம்பர் 2009, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2039/ பதிப்பாசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2009.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00767 T 494.811 05 CHE v.103.2 2009 செந்தமிழ் : தொகுதி. 103; பகுதி. 2 பிப்ரவரி 2009, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2009.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00768 T 494.811 05 CHE v.103.3 2009 செந்தமிழ் : தொகுதி. 103; பகுதி. 3 மார்ச் 2009, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2009.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00769 T 494.811 05 CHE v.53.3 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 53; பகுதி. 3 சனவரி 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00770 T 494.811 05 CHE v.54.4 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 4 பிப்ரவரி 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- காலாண்டு இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00771 T 494.811 05 CHE v.54.5 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 5 மார்ச் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ் Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00772 T 494.811 05 CHE v.54.6 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 6 ஏப்ரல் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை; பதிப்பாசிரியர் : இரா.சதாசிவம். -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00773 T 494.811 05 CHE v.54.7 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 7 மே 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00774 T 494.811 05 CHE v.54.9 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி.9 சூலை 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00775 T 494.811 05 CHE v.54.10 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 10 ஆகஸ்ட் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00776 T 494.811 05 CHE v.54.11 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 11 செப்டம்பர் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041, 110ஆம் ஆண்டு விழா மலர்/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00777 T 494.811 05 CHE v.54.12 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 54; பகுதி. 12 அக்டோபர் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00778 T 494.811 05 CHE v.55.1 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 1 நவம்பர் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00779 T 494.811 05 CHE v.55.2 2010 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 2 திசம்பர் 2010, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2041/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2010.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00780 T 494.811 05 CHE v.55.3 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 3 சனவரி 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00781 T 494.811 05 CHE v.55.4 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 4 பெப்ரவரி 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00782 T 494.811 05 CHE v.55.5 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 5 மார்ச்சு 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00783 T 494.811 05 CHE v.55.7 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 7 மே 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00784 T 494.811 05 CHE v.55.8 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 8 ஜூன் 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00785 T 494.811 05 CHE v.55.9 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 9 சூலை 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00786 T 494.811 05 CHE v.55.11 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 55; பகுதி. 11 செப்டம்பர் 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00787 T 494.811 05 CHE v.56.1 2011 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 1 நவம்பர் 2011, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2042/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2011.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00788 T 494.811 05 JOU v.85 தமிழியல் = Journal of Tamil studies, 85 ; June 2014; திருவள்ளுவராண்டு 2045; ஜய வைகாசி-ஆனி / Editor: Dr. F. Gros ; Editor- in-Chief : Dr. G. Vijayaraghavan ; Associate Ed. : Dr. B. Raja. -- Chennai: International Institute of Tamil Studies, 2014.-- Semiannual ; v. 1-2, Apr. 1969-70; no. 1- 1972- ; Vols. for 1969-70 issued by: International Association of Tamil Research, 1972- by: International Institute of Tamil Studies. Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00789 T 494.811 05 CHE v.56.3 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 3 சனவரி 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00790 T 494.811 05 CHE v.56.7 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 7 மே 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00791 T 494.811 05 CHE v.56.8 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 8 ஜூன் 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00792 T 494.811 05 CHE v.56.9 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 9 சூலை 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00793 T 494.811 05 CHE v.56.10 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 10 ஆகஸ்டு 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00794 T 494.811 05 CHE v.56.11 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 56; பகுதி. 11 செப்டம்பர் 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00795 T 494.811 05 CHE v.57.11 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 1 நவம்பர் 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00796 T 494.811 05 CHE v.57.2 2012 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 2 திசம்பர் 2012, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043/ ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2012.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00797 T 494.811 05 CHE v.57.4 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 4 பிப்ரவரி 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00798 T 494.811 05 CHE v.57.4 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 4 பிப்ரவரி 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00799 T 494.811 05 CHE v.57.5 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 5 மார்ச் 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00800 T 494.811 05 CHE v.57.6 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 6 ஏப்ரல் 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00801 T 494.811 05 CHE v.57.7 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 7 மே 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00802 T 494.811 05 CHE v.57.8 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 8 சூன் 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00803 T 494.811 05 CHE v.57.9 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 9 சூலை 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00804 T 494.811 05 CHE v.57.10 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 10 ஆகஸ்டு 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00805 T 494.811 05 CHE v.57.11 2013 செந்தமிழ் : தொகுதி. 57; பகுதி. 11 செப்டம்பர் 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2013.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00806 T 494.811 05 CHE v.58.4 2014 செந்தமிழ் : தொகுதி. 58; பகுதி. 4 பெப்ரவரி 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00807 T 494.811 05 CHE v.58.6 2014 செந்தமிழ் : தொகுதி. 58; பகுதி. 6 ஏப்ரல் 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00808 T 494.811 05 CHE v.58.7 2014 செந்தமிழ் : தொகுதி. 58; பகுதி. 7 மே 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00809 T 494.811 05 CHE v.58.8 2014 செந்தமிழ் : தொகுதி. 58; பகுதி. 8 சூன் 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00810 T 494.811 05 CHE v.58.9 2014 செந்தமிழ் : தொகுதி. 58; பகுதி. 9 சூலை 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00811 T 494.811 05 CHE v.58.10 2014 செந்தமிழ் : தொகுதி. 58; பகுதி. 10 ஆகஸ்டு 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045 / ஆசிரியர் : இரா. அழகுமலை. -- மதுரை: மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம், 2014.-- திங்கள் இதழ். Tamil philology -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals
CTJ00812 T 894.811 05 OOT v.37.11 2014 ஊற்று : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம் திங்களிதழ் / கோ. தாமோதரன்.-- பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம்.-- மலர். 37 ; திருவள்ளுவராண்டு 2045, கார்த்திக்கை நளி, நவம்பர் 2014, இதழ். 11.--பெங்களூர் : பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 2014 -- Variant Title : Ootru : Monthly Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00813 T 894.811 05 JEE v. 58.1 2014 ஜீவா தாமரை : இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 58, இதழ். 1, அக்டோபர் 2014 / நிறுவன ஆசிரியர் : ப. ஜீவானந்தம், ஆசிரியர் : சி. மகேந்திரன்.-- சென்னை : Thamarai Monthly, 2014.-- Journal ; Tamil.-- On Cover : ஈரோடு தமிழன்பன் 80 ஆண்டுகள். Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00814 T 954.792 05 TAM v. 7. 8 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு கார்த்திகை 2045, மழை. ஏழு துளி. எட்டு October 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 8 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00815 T 954.792 05 TAM v. 7. 8 2014 தமிழ் லெமூரியா : உங்கள் திசை எங்கள் பாதை; திருவள்ளுவர் ஆண்டு கார்த்திகை 2045, மழை. ஏழு துளி. எட்டு October 15, 2014 Vol. 7 ; Issue. 8 / முதன்மை ஆசிரியர் : சு. குமணராசன்.-- Thane (W) : The Lemuriya Publications, 2014.-- Variant Title on t. p. : Tamil Lemuriya : Monthly Magazine, மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட மாத இதழ். Tamil (Indic people) -- History -- Periodicals
Tamil (Indic people) | Tamils -- History -- Mumbai -- Periodicals
CTJ00816 E 891.205 IND v.258. LIV.4 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 258 ; July-August 2010 ; Vol. LIV No. 4 / Editorial Board : Sunil Gangopadhyay [et.al] ; Editor : Subodh Sarkar.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2010.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00817 E 891.205 IND v.273. LVII.1 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 273 ; Jan-Feb 2013 ; Vol. LVII No. 1 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00818 E 891.205 IND v.274. LVII.2 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 274 ; March-April 2013 ; Vol. LVII No. 2 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00819 E 891.205 IND v.276. LVII.4 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 276 ; July-Aug 2013 ; Vol. LVII No. 4 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor :Yashodara Mishrai.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00820 E 891.205 IND v.277. LVII.5 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 277 ; Sep-Oct 2013 ; Vol. LVII No. 5 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00821 E 891.205 IND v.278. LVII.6 Indian Literature : Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal ; No. 278 ; Nov-Dec 2013 ; Vol. LVII No. 6 / Editorial Board : Vishwanath Prasad Tiwari [et.al] ; Guest Editor : A. J. Thomas; Assistant Ed. : Ankur Betagiri.-- New Delhi : Sahitya Akademi, 2013.-- Journal ; Bi-Monthly ; English. Indic literature -- Periodicals.
CTJ00822 T 894.811 05 KAA v.1 2012 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 1 தை ஜனவரி 2012/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00823 T 894.811 05 KAA v.1 2012 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 1 தை ஜனவரி 2012/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00824 T 894.811 05 KAA v.2.1.2 2012 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 2 சித்திரை ஏப்ரல்-ஜூன் 2012, மலர் : 1; இதழ். 2/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00825 T 894.811 05 KAA v.4.1.4 2012 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 4 ஐப்பசி அக்-டிச 2012, மலர் : 1; இதழ். 4/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00826 T 894.811 05 KAA v.4.1.4 2012 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 4 ஐப்பசி அக்-டிச 2012, மலர் : 1; இதழ். 4/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00827 T 894.811 05 KAA v.5.2.1 2013 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 5 தை ஜன-மார்ச் 2013, மலர் : 2; இதழ். 4/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00828 T 894.811 05 KAA v.6.2.2 2013 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 6 சித்திரை ஏப்ரல்-ஜூன் 2013, மலர் : 2; இதழ். 2/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00829 T 894.811 05 KAA v.7.2.3 2013 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 7 ஆடி ஜூலை-செப்டம்பர் 2013, மலர் : 2; இதழ். 3/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00830 T 894.811 05 KAA v.8.2.4 2013 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 8 ஐப்பசி அக்-டிச 2013, மலர் : 2; இதழ். 4/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00831 T 894.811 05 KAA v.10.3.2 2014 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 10 சித்திரை ஏப்ரல்-ஜூன் 2014, மலர் : 3; இதழ். 2/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2014 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00832 T 894.811 05 MAN v.11 2012 மணற்கேணி : இதழ். 11, மார்ச்-ஏப்ரல் 2012 / ஆசிரியர் : ரவிக்குமார்.-- சென்னை : மணற்கேணி பதிப்பகம், 2012; Journal ; Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00833 T 894.811 05 SEN v.88.1 2013 செந்தமிழ்ச் செல்வி : இலக்கியத் திங்கள் இதழ், சிலம்பு. 88, பரல். 1, ஆவணி, ஆகஸ்டு 2013, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2044 / ஆசிரியர் : இரா. முத்துக்குமாரசாமி, நிறுவனர் : தாமரைச் செல்வர் வ. சுப்பையா பிள்ளை, இதழாசிரியர் குழு : முனைவர் தமிழண்ணல் [et.al].-- சென்னை : தென்னிந்திய தமிழ்ச்சங்கம், 2013.-- Variant Title : Sentamil Selvi Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00834 T 894.811 05 SEN v.90.3 2014 செந்தமிழ்ச் செல்வி : இலக்கியத் திங்கள் இதழ், சிலம்பு. 90, பரல். 3, ஐப்பசி நவம்பர் 2014, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045 / ஆசிரியர் : இரா. முத்துக்குமாரசாமி, நிறுவனர் : தாமரைச் செல்வர் வ. சுப்பையா பிள்ளை, இதழாசிரியர் குழு : முனைவர் தமிழண்ணல் [et.al].-- சென்னை : தென்னிந்திய தமிழ்ச்சங்கம், 2014.-- Variant Title : Sentamil Selvi Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00835 T 894.811 05 JEE v. 57.10 2014 ஜீவா தாமரை : இலக்கிய மாத இதழ், மலர். 57, இதழ். 10, ஜூலை 2014 / நிறுவன ஆசிரியர் : ப. ஜீவானந்தம், ஆசிரியர் : சி. மகேந்திரன்.-- சென்னை : Thamarai Monthly, 2014.-- Journal ; Tamil. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00836 T 954.82 05 AAY v. 20. 4 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 4, ஏப்ரல் 2014, அருட்செல்வர் பொள்ளாச்சி மகாலிங்கனார் 92ஆவது வயது விழா, சிறப்பு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00837 T 954.82 05 AAY v. 20. 7 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 7, ஜூலை 2014, பாரதப் பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி, சிறப்பு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00838 T 954.82 05 AAY v. 20. 7 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 7, ஜூலை 2014, பாரதப் பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி, சிறப்பு மலர் / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00839 T 954.82 05 AAY v. 20. 8 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 8, ஆகஸ்ட் 2014 / ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00840 T 954.82 05 AAY v. 20. 9 2014 ஆய்வுக் களஞ்சியம் : மாத இதழ்; பேழை. 20; முத்து. 9, செப்டம்பர் 2014/ ஆசிரியர் : டாக்டர் எஸ். பத்மநாபன்.-- நாகர்கோவில் : கன்னியாகுமரி வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், 2014.-- Variant Title : Aayvukalachiyam ; Research Journal published by Kanyakumari Historical and Cultural Research Centre with financial assistance from the Central Institute of Indian Languages (Ministry of HRD, Govt. of India), Mysore History -- Tamil Nadu -- Periodicals. Civilization -- India -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00841 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 3 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 3; மே 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00842 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 4 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 4; ஜூன் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00843 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12.5 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 5; ஜூலை 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00844 T 338.476 550 095 4 PUT v. 12. 9 2014 புதிய புத்தகம் பேசுது : மலர். 12; இதழ். 9; நவம்பர் 2014 / வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர் : க. நாகராஜன்; முதன்மை ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்.-- சென்னை : புதிய புத்தகம் பேசுது, 2014.-- Journal ; Monthly. Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism.
CTJ00845 T 894.811 05 NEW v.5.11 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.5 : இதழ். 11 பிப்ரவரி 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00846 T 894.811 05 NEW v.5.12 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.5 : இதழ். 12 மார்ச் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00847 T 894.811 05 NEW v.5.11 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.5 : இதழ். 11 பிப்ரவரி 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00848 T 894.811 05 NEW v.6.1 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 1 ஏப்ரல் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00849 T 894.811 05 NEW v.6.3 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 3 ஜூன் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00850 T 894.811 05 NEW v.6.3 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 3 ஜூன் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00851 T 894.811 05 NEW v.6.4 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.6 : இதழ். 4 ஜூலை 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00852 T 894.811 05 NEW v.6.4 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர்.6 : இதழ். 4 ஜூலை 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00853 T 894.811 05 NEW v.6.5 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 5 ஆகஸ்ட் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00854 T 894.811 05 NEW v.6.6 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 6 செப்டம்பர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00855 T 894.811 05 NEW v.6.6 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 6 செப்டம்பர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00856 T 894.811 05 NEW v.6.7 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 7 அக்டோபர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00857 T 894.811 05 NEW v.6.8 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 8 நவம்பர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00858 T 894.811 05 NEW v.6.8 2014 நியூ சென்சுரியின் உங்கள் நூலகம் : மாத இதழ்; திருவள்ளுவராண்டு 2045, மலர். 6: இதழ். 8 நவம்பர் 2014 / கௌரவ ஆசிரியர் : அ. அ. மணவாளன்; ஆசிரியர் : த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்; பொறுப்பாசிரியர் : சண்முகம் சரவணன்.-- சென்னை : நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்., 2014.-- Journal Publishers and publishing -- India -- Tamil Nadu. Tamil literature -- History and criticism. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00859 E 954.820 049 481 1 INT v.4.2 2014 International journal of Tamil culture & civilization, Vol. 4; Issue. 2 ; Spring / Summer 2013 / Editorial Board : Mr. Susai Anthony [et.al] .-- Des Plaines, Illinois : \b International Institute of Tamil Culture & Civilization, \c [2014]--- Semiannual.--Began with v. 1, issue 1 (June 2010). Tamil (Indic people) -- Civilization -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Tamil Nadu (India) -- Periodicals.
CTJ00860 E 954.820 049 481 1 INT v.4.2 2014 International journal of Tamil culture & civilization, Vol. 4; Issue. 2 ; Spring / Summer 2013 / Editorial Board : Mr. Susai Anthony [et.al] .-- Des Plaines, Illinois : \b International Institute of Tamil Culture & Civilization, \c [2014]--- Semiannual.--Began with v. 1, issue 1 (June 2010). Tamil (Indic people) -- Civilization -- Periodicals. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Tamil Nadu (India) -- Periodicals.
CTJ00861 T 894.811 05 CHE v.2.7 2014 செம்புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழாராய்ச்சி காலாண்டிதழ், விருட்சம். 2; விழுது. 7 ஆகஸ்டு 2014 / ஆசிரியர் : முனைவர் சு. சதாசிவம்.-- சென்னை : செம்புலம், 2014.-- Journal : Quarterly.-- Variant Title : Chempulam : An International Tamil Research Quarterly Journal. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00862 T 894.811 05 CHE v.2.8 2014 செம்புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழாராய்ச்சி காலாண்டிதழ், விருட்சம். 2; விழுது. 8 நவம்பர் 2014 / ஆசிரியர் : முனைவர் சு. சதாசிவம்.-- சென்னை : செம்புலம், 2014.-- Journal : Quarterly.-- Variant Title : Chempulam : An International Tamil Research Quarterly Journal. Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00863 T 894.811 05 KAA v.11.3.3 2014 காவ்யா தமிழ் : கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டுக்கான காலாண்டிதழ், 11 ஆடி ஜூலை-செப்டம்பர் 2014, மலர் : 3; இதழ். 3/ ஆசிரியர் : பேரா. சு. சண்முகசுந்தரம், நிர்வாக ஆசிரியர் : திருமதி முத்துலட்சுமி.-- காலாண்டிதழ் : Tamil .-- Variant Title : Kaavya Tamil.-- சென்னை : காவ்யா, 2014 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00864 T 894.811 05 CHE v.1.1 2013 செம்மொழித் தமிழ் : பன்னாட்டு பன்முக செம்மொழி தமிழ் அரையாண்டு ஆய்விதழ் = Journal of Classical Thamizh : A bi-Annual International Interdisciplinary Thamizh Journal, Vol. 1. ; No. 1, Jan-June 2013 / Chief Editor : Dr. M. Sadik Batcha.-- Tiruchirappalli : Raja Publications, 2013. -- Bi-Annual : Journal : Started in 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00865 T 894.811 05 CHE v.1.2 2013 செம்மொழித் தமிழ் : பன்னாட்டு பன்முக செம்மொழி தமிழ் அரையாண்டு ஆய்விதழ் = Journal of Classical Thamizh : A bi-Annual International Interdisciplinary Thamizh Journal, Vol. 1. ; No. 2, July-December 2013 / Chief Editor : Dr. M. Sadik Batcha.-- Tiruchirappalli : Raja Publications, 2013. -- Bi-Annual : Journal : Started in 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00866 T 494.811 05 NAV v.1.1 2013 நவீன தமிழாய்வு : பன்னாட்டு தமிழ் அரையாண்டு ஆய்விதழ் = Journal of Modern Thamizh Research: A bi-Annual International Interdisciplinary Thamizh Journal, Vol. 1. ; No. 1, April-September 2013 / Chief Editor : Dr. M. Sadik Batcha.-- Tiruchirappalli : Raja Publications, 2013. -- Bi-Annual : Journal : Started in 2013 Tamil philology -- Periodicals. Tamil (Indic people) -- Periodicals. Tamil literature -- Periodicals.
CTJ00867 T 894.811 05 MAA v.1 2008 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 1, நவம்பர் 2008 : கால்டுவெல் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2008 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00868 T 894.811 05 MAA v.1 2008 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 1, நவம்பர் 2008 : கால்டுவெல் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2008 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00869 T 894.811 05 MAA v.1 2008 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 1, நவம்பர் 2008 : கால்டுவெல் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2008 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00870 T 894.811 05 MAA v.2 2009 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 2, ஆகஸ்ட் 2009 : இந்தியப் பொருளாதாரச் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2009 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals. Economy -- Indian -- Periodicals
CTJ00871 T 894.811 05 MAA v.2 2009 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 2, ஆகஸ்ட் 2009 : இந்தியப் பொருளாதாரச் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2009 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals. Economy -- Indian -- Periodicals
CTJ00872 T 894.811 05 MAA v.2 2009 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 2, ஆகஸ்ட் 2009 : இந்தியப் பொருளாதாரச் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2009 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals. Economy -- Indian -- Periodicals
CTJ00873 T 894.811 05 MAA v.4 2010 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 4, ஜூன் 2010 : ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகச் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2010 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals. Rojah Muthiah Research Library
CTJ00874 T 894.811 05 MAA v.5 2010 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 5, டிசம்பர் 2010 : தமிழ் நாவல் சிறப்பிதழ், 1990-2010 / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2010 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00875 T 894.811 05 MAA v.6 2011 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 6, ஜனவரி 2011 : மாற்றுப்பாலியல் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2011 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00876 T 894.811 05 MAA v.7 2011 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 7, ஆகஸ்டு 2011 : தமிழ்ச் சமூக வரலாறு : புதிய பார்வைகள் - அணுகுமுறைகள் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2011 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00877 T 894.811 05 MAA v.8 2011 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 8, அக்டோபர் 2011 : போருக்குப் பிந்தைய ஈழம் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2011 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00878 T 894.811 05 MAA v.9 2012 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 9, ஜனவரி 2012 : தமிழ்ச் சித்திரக்கதை சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00879 T 894.811 05 MAA v.10 2012 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 10, ஜூன் 2012 : தமிழ்ச் சிறுகதைச் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2012 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00880 T 894.811 05 MAA v.12 2013 மாற்றுவெளி : ஆய்விதழ், 12, ஜூன் 2013 : கேரளச் சிறப்பிதழ் / சிறப்பாசிரியர் : வீ. அரசு.-- சென்னை : பரிசல் புத்தக நிலையம், 2013 Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00881 T 894.811 05 ARI v.6.4 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 6 : 4 சனவரி 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00882 T 894.811 05 ARI v.6.4 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 6 : 4 சனவரி 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00883 T 894.811 05 ARI v.6.4 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 6 : 4 சனவரி 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00884 T 894.811 05 ARI v.7.2 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 2 சூலை 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00885 T 894.811 05 ARI v.7.2 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 2 சூலை 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00886 T 894.811 05 ARI v.7.2 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 2 சூலை 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00887 T 894.811 05 ARI v.7.3 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 3 அக்டோபர் 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00888 T 894.811 05 ARI v.7.3 2013 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 3 அக்டோபர் 2013 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2013.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00889 T 894.811 05 ARI v.7.4 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 4 ஜனவரி 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00890 T 894.811 05 ARI v.7.4 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 4 ஜனவரி 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00891 T 894.811 05 ARI v.7.4 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 4 ஜனவரி 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00892 T 894.811 05 ARI v.7.4 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 7 : 4 ஜனவரி 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00893 T 894.811 05 ARI v.8.1 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 8 : 1 ஏப்பிரல் 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00894 T 894.811 05 ARI v.8.1 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 8 : 1 ஏப்பிரல் 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00895 T 894.811 05 ARI v.8.1 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 8 : 1 ஏப்பிரல் 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00896 T 894.811 05 ARI v.8.2 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 8 : 2 சூலை 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00897 T 894.811 05 ARI v.8.2 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 8 : 2 சூலை 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக்கு, 2014.-- Variant Title : Arimā Nōkku : International Quarterly on Language, Literature, Art, Culture, History, Philosophy and Science Tamil literature -- History and criticism -- Periodicals. Classical Tamil Literature. Caṅkam Literature -- History and criticism -- Periodicals.
CTJ00898 T 894.811 05 ARI v.8.2 2014 அரிமா நோக்கு : மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் காலாண்டிதழ், 8 : 2 சூலை 2014 / ஆசிரியர் : ஈரோடு தமிழன்பன்.-- சென்னை : அரிமா நோக