சுவடிகள்

நாற்பத்தொரு தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்கள் தொடர்பான 700 ஓலைச்சுவடிகளை எண்ணிமமாக்கும் செயல்முறை 2010 செப்டம்பரில் தொடங்கப்பட்டது. இதன் முக்கியச் செயல்பாடு: தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் செம்பதிப்பை உருவாக்க உதவுதல்; அழியும் நிலையில் உள்ள ஓலைச் சுவடிகளைப் பாதுகாத்தல்; மின் நூல்களை உருவாக்குவதற்கான நடைமுறைக் கூறுகளை ஆராய்தல்.

பாவேந்தர் நூலகத்தில் உள்ள 41 தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களின் ஓலைச்சுவடிப் பட்டியல்ஓலைச்சுவடிகள்


தாள் சுவடிகள்