இலவச அணுகல் வளங்கள்

இலவச அணுகல் வளங்கள்

இலவச அணுகல் வளங்கள் என்பவை மின்னிதழ்கள், மின் நூல்கள், மின் ஆய்வேடுகள், அடைவுகள், மின்னச்சுக் காப்பகங்கள், எண்ணிமக் களஞ்சியங்கள், திறந்தநிலைக் கல்வி வளங்கள், தேடுபொறிகள், வலைப்பூக்கள் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் கிடைக்கின்றன. இவ்வளங்கள் அனைத்தும் அறிவார்ந்தவை; ஆய்வுப் பணிகளுக்குத் துணைசெய்பவை. இவற்றில் பெரும்பாலானவை இலவசம்; பயனர் எக்கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இவற்றை அணுகலாம். அவை இங்குப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

S.No. Name URL
1 National Digital Library https://ndl.iitkgp.ac.in/
2 SWAYAM Online Courses https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html
3 National Knowledge Network https://nkn.gov.in/
4 NPTEL https://finptel.ac.in
5 HInfoPort https://infoport.inflibnet.ac.in/
6 Talks to Teacher https://www.ted.com/playlists/182/talks_from_inspiring_teachers
7 Virtual Labs https://www.vlab.co.in/
8 FOSSEE https://fossee.in/
9 Spoken Tutorial https://spoken-tutorial.org/
10 e-Yantra https://www.e-yantra.org/
11 Oscar++ https:////www.it.iitb.ac.in/oscar/
12 E-Kalpa https://icar.org.in/content/e-kalpa
13 NCERT Text Books http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm
14 Directory of Open Access Books https://www.doabooks.org/
15 Directory of Open Access Journals https://doaj.org/
16 Open Knowledge Repository — World Bank https://openknowledge.worldbank.org/
17 UG/PG MOOCs http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/moocs_courses.php
18 e-PG Pathshala https://epgp.inflibnet.ac.in/
19 e-Content courseware in UG subjects http://cec.nic.in/cec/
20 SWAYAMPRABHA https://www.swayamprabha.gov.in
21 e-Shodh Sindhu https://ess.inflibnet.ac.in/
22 Vidwan https://vidwan.inflibnet.ac.in/
23 Oxford Open https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
24 Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
25 Science Direct Open Access Content https://www.sciencedirect.com/book/9781843342038/open-access
26 Project Euclid https://projecteuclid.org/librarians/lib_oa
27 Springer Open Journals https://www.springeropen.com/journals
28 Taylor & Francis Open Access https://www.tandfonline.com/openaccess
29 Open Access Thesis & Dissertations https://oatd.org/
30 The OAPEN Foundation http://www.oapen.org/home
31 Project Gutenberg https://dev.gutenberg.org/
32 Shodhganga-a reservoir of Indian theses https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
33 Legal Information Institute of India http://liiofindia.org/
34 Directory of Open Access Journals (DOAJ) https://doaj.org/
35 Training and Courses by Tata Steel http://www.capabilitydevelopment.org
36 Wiley Open Access https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
37 LibriVox — Audio Books https://librivox.org/
38 Southern Connecticut StateUniversity https://libguides.southernct.edu/openaccess
39 A-VIEW http://aview.in/