பார்வையாளர் கருத்து

பேரா. அஸ்கோ பர்ப்போலா

ஹெல்சின்கி பல்கலைக்கழகம்
நாள்: 19/03/2011

கருத்துரை:-

பேரா. ஜரோஸ்லாவ் வாசெக்

சார்லஸ் பல்கலைக்கழகம், பிரேகு
நாள்: 05/04/2010

கருத்துரை:-

பேரா. ச. வே. சுப்பிரமணியன்

மேனாள் இயக்குநர் .
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
நாள்: 16/10/2012

கருத்துரை:-

முனைவர் எஸ். விமலா

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி, சென்னை உயர்நீதி மன்றம்
நாள்: 29/10/2012

கருத்துரை:-